Főoldal » Archív » 2 millió forintot kért kedvező tanúvallomásért cserébe – vádemelés

A koráb­ban ter­he­lő val­lo­mást tevő tanú két mil­lió forin­tot kért, hogy meg­vál­toz­tas­sa val­lo­má­sát, az aján­la­tát azon­ban nem fogad­ták el; a Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt vele szemben.

A vád­irat sze­rint a vád­lott, egy 64 éves férfi, egy bűn­ügy­ben tanú­ként ter­he­lő val­lo­mást tett két másik sze­mély­re. 2015. év júni­u­sá­ban a XVIII. kerü­let, Balas­si Bálint utcai pia­con a vád­lott a ter­he­lő val­lo­más­sal érin­tett egyik sze­mély­nek azt üzen­te egy közös isme­rő­sü­kön keresz­tül, hogy ha fizet neki 2.000.000 forin­tot, akkor – az eddi­gi­ek­től elté­rő­en – ked­ve­ző, valót­lan tar­tal­mú val­lo­mást tesz a bíró­sá­gi eljárásban.

A férfi ily módon jog­ta­lan előnyt kért annak érde­ké­ben, hogy a bíró­sá­gi eljá­rás­ban a köte­le­zett­sé­ge­it ne tel­je­sít­se. Az aján­la­tot a cím­zett nem fogad­ta el, a kért össze­get nem fizet­te ki.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a fér­fi­val szem­ben vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sa bíró­sá­gi eljá­rás­ban bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Fővá­ro­si Tör­vény­szék­re, amely bűn­cse­lek­ményt a tör­vény egy­től öt évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel ren­del büntetni.