Főoldal » Hírek » 2021. július 5. napjától ismét lehetséges a személyes ügyfélfogadás a Tolna Megyei Főügyészség szervezeti egységeinél

Az ügy­fe­lek a főügyész­sé­get, a vele egy épü­let­ben talál­ha­tó Szek­szár­di Járá­si Ügyész­sé­get, vala­mint a megyé­ben műkö­dő többi járá­si ügyész­sé­get, azaz a Bony­há­di Járá­si Ügyész­sé­get, Dom­bó­vá­ri Járá­si Ügyész­sé­get, Paksi Járá­si Ügyész­sé­get és Tamá­si Járá­si Ügyész­sé­get is sze­mé­lye­sen keres­he­tik fel. Az ügy­fél­fo­ga­dás ideje meg­egye­zik a korábbiakkal.

A szá­jat és orrot elta­ka­ró védő­esz­köz hasz­ná­la­ta a továb­bi­ak­ban nem köte­le­ző, azon­ban a sze­mé­lyes ügy­in­té­zés során az ügyész­sé­gi épü­le­tek­be tör­té­nő belé­pés és a bent tar­tóz­ko­dás ideje alatt is az ügy­fe­lek­nek be kell tar­ta­ni­uk az adott épü­let­re vonat­ko­zó hatá­lyos egész­ség­ügyi biz­ton­sá­gi elő­írá­so­kat. Így az épü­le­tek­be regiszt­rá­ció mel­lett lép­het­nek be, és az ügyész­sé­gi épü­let­ben csak a leg­szük­sé­ge­sebb ideig és csak az erre kije­lölt helyi­ség­ben tartózkodhatnak.

Ter­mé­sze­te­sen amennyi­ben fer­tő­ző beteg­ség tüne­te­it ész­le­lik magu­kon, úgy a sze­mé­lyes ügy­in­té­zést mel­lőz­ni kell.