Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » 2570 alkalommal hívta telefonon a volt kedvesét

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy nézsai fér­fi­val szem­ben, aki 2016 már­ci­u­sa és októ­be­re között 2570 alka­lom­mal kez­de­mé­nye­zett mobil­te­le­fon­ján tele­fon­hí­vást volt barát­nő­je felé. Ha a sér­tett fogad­ta a hívá­sa­it, folya­ma­to­san kap­cso­la­tuk újra­kez­dé­sé­re kér­lel­te őt. Ami­kor a sér­tett közöl­te, hogy sza­kí­tá­suk vég­le­ges, a vád­lott azzal fenye­get­te meg őt, hogy a róla készí­tett intim fel­vé­te­le­ket köz­zé­te­szi a leg­na­gyobb inter­ne­tes közös­sé­gi olda­lon, de ezt végül nem tette meg.

A sér­tett a vád­lott hívá­sa­i­tól csak a tele­fon­szá­má­nak cse­ré­jé­vel tudott megszabadulni.

A járá­si ügyész­ség a Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban azt indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rő és meg­bá­nó vád­lot­tat bocsás­sa próbára.