Főoldal » Hírek » 27 embert csapott be a visszavonult autókereskedő - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség 27 rend­be­li csa­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki kül­föld­ről beho­zott autók ígé­re­té­vel több mint 22 mil­lió forin­tot csalt ki áldo­za­ta­i­ból.

A 46 éves férfi koráb­ban gép­jár­mű­vek impor­tá­lá­sá­val és érté­ke­sí­té­sé­vel fog­lal­ko­zott, mely tevé­keny­sé­gé­vel 2018-ban fel­ha­gyott, a mun­ká­ját nép­sze­rű­sí­tő inter­ne­tes oldalt mind­azon­ál­tal tovább­ra is működ­tet­te. Az ezt köve­tő­en az inter­ne­tes hir­de­té­sek­re, vala­mint koráb­bi ügy­fe­lei aján­lá­sá­ra tekin­tet­tel hozzá for­du­ló sér­tet­tek­nek a vád­lott valót­la­nul azt állí­tot­ta, hogy részük­re ezután is tud kül­föld­ről beho­zott gép­jár­mű­vet ked­ve­ző áron érté­ke­sí­te­ni, és tőlük elő­leg­ként 250.000 - 3.000.000 forint közöt­ti össze­ge­ket vett át.

A vád­lott annak tuda­tá­ban, hogy a gép­jár­mű­vek beho­za­ta­lá­val kap­cso­lat­ban intéz­ked­ni nem fog, közel két éven keresz­tül 27 sér­tet­tet ejtett téve­dés­be, és nekik össze­sen 22.110.000 forint kárt oko­zott, mivel a pénzt saját kiadá­sa­i­ra, élet­szín­vo­na­lá­nak fenn­tar­tá­sá­ra, illet­ve tar­to­zá­sai kiegyen­lí­té­sé­re for­dí­tot­ta.

A Sió­fo­ki Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban az ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben hal­ma­za­ti bün­te­té­sül vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt.