Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » 29 autót tört fel egy 16 éves lány és 18 éves társa Sopronban

A Győri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vád­ira­ta sze­rint 29 autót és 4 pin­cét tört fel egy 16 éves lány és 18 éves társa 2016 máju­sá­ban Sop­ron­ban. A cse­lek­mé­nyek­kel össze­sen több, mint 500.000 Ft. érté­kű lopá­si és közel 200.000 Ft. ron­gá­lá­si kárt okoztak.

A sop­ro­ni lány koráb­bi pró­bá­ra bocsá­tá­sá­nak ideje alatt követ­te el a cse­lek­mé­nye­ket. A jel­lem­ző elkö­ve­té­si mód sze­rint az elkö­ve­tők a gép­ko­csik egyik abla­kát betör­ték, majd az autók­ból elvit­tek min­dent, amit talál­tak. A cse­lek­mé­nyek közül tíz autó­fel­tö­rést egyet­len éjsza­ka való­sí­tot­tak meg.

Az eltu­laj­do­ní­tott dol­gok döntő több­sé­gét az elkö­ve­tők­től a nyo­mo­zó ható­ság lefog­lal­ta és a sér­tet­tek­nek visszaadta.