Főoldal » Hírek » 30 évvel ezelőtti emberölés ügyében emelt vádat a Fővárosi Főügyészség - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A vád sze­rint a valu­ta­vál­tás­sal fog­lal­ko­zó jor­dán férfi meg akar­ta sze­rez­ni a fog­lal­ko­zá­sa révén ismert szír férfi érté­ke­it, és erre egy pon­tos ter­vet is kita­lált. Az érté­kek meg­szer­zé­se érde­ké­ben azon­ban végül meg is ölte a sértettet.

A vád­irat sze­rint a jor­dán állam­pol­gár­sá­gú, jelen­leg 51 éves vád­lott 1991 ele­jé­től Magyar­or­szá­gon élt a magyar fele­sé­gé­vel. A vád­lott valu­ta­vál­tás­sal fog­lal­ko­zott, ennek kap­csán ismer­ke­dett meg az ügy sér­tett­jé­vel, egy szír férfival.

A vád­lott 1991 augusz­tu­sá­ban azzal keres­te meg egy másik szír férfi isme­rő­sét, hogy tudo­má­sa van arról, hogy a pénz­vál­tás­sal fog­lal­ko­zó sér­tett nagyobb össze­gű kész­pénzt tart magá­nál. Beavat­ta tár­sát a ter­vé­be, misze­rint a pénz meg­szer­zé­se érde­ké­ben a sér­tet­tet össze­is­mer­te­tik egy magyar lánnyal, aki­nek a segít­sé­gé­vel a sér­tet­tet egy elha­gya­tott hely­re csal­ják, ahol alta­tó­szer­rel elká­bít­ják és elve­szik az értékeit.

Miu­tán a másik fér­fi­nak is pénz­re volt szük­sé­ge, bele­egye­zett abba, hogy részt vesz az elkö­ve­tés­ben. Ezután a terv­be közö­sen beavat­ták női bűn­tár­su­kat, aki anya­gi ellen­szol­gál­ta­tás fejé­ben szin­tén vál­lal­ko­zott a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­ben való részvételre.

A meg­be­szé­lést köve­tő­en pár nap­pal a szír bűn­társ elvit­te a nőt az újpa­lo­tai piac­ra, és ott meg­mu­tat­ta neki a sér­tet­tet. Ezt köve­tő­en, a ter­vek­nek meg­fe­le­lőn, 1991. szep­tem­ber ele­jén a nő egy XV. kerü­le­ti presszó­ban meg­is­mer­ke­dett a fér­fi­val, aki­vel ezután több alka­lom­mal talál­ko­zott és szórakozott.

A vád sze­rint a nő 1991. szep­tem­ber 8-án az esti órák­ban is talál­ko­zott a sér­tet­tel, beült az autó­já­ba és - a vád­lott elő­ze­tes útmu­ta­tá­sa alap­ján - a XVI. kerü­let, Szlo­vák utca és Csö­mö­ri út keresz­te­ző­dé­sé­be vitet­te magát, ahol egész­ség­ügyi okok ürü­gyén a sér­tet­tel együtt kiszállt a kocsi­ból, és az út menti fák közé ment.

A vád­lott és társa autó­val követ­te őket. Ami­kor oda értek, kiszáll­tak a gép­ko­csi­ból, majd bemen­tek a fák közé, a nő tár­sa­sá­gá­ban tar­tóz­ko­dó sér­tett­hez. A vád­lott és a sér­tett között előbb szó­vál­tás, majd vere­ke­dés ala­kult ki, amely­nek során a vád­lott a sér­tett érté­ke­i­nek meg­szer­zé­se érde­ké­ben, a nála levő kés­sel meg­szúr­ta a fér­fit, aki a föld­re esett. Ezt köve­tő­en a vád­lott átku­tat­ta a sér­tett ruhá­ját és az ennek során talált 1600 Ft kész­pénzt elvette.

A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a hely­szí­nen éle­tét vesz­tet­te. A vád­lott két társa az ember­ölés­ben nem vett vészt, és nem is tud­tak arról, hogy a jor­dán férfi az érté­ke­ket akár a sér­tett halá­la árán is meg­szer­zi. Ők kizá­ró­lag az érté­kek elvé­te­lé­ben való köz­re­mű­kö­dés­be egyez­tek bele.

A vád­lott a sér­tet­től elvett - annak véré­vel szennye­ző­dött - pénzt átad­ta a szír tár­sá­nak, majd a hely­szín­ről a sér­tett gép­ko­csi­já­val távoztak.

Mivel a gép­jár­mű vilá­gí­tá­sa nem volt bekap­csol­va, nem sok­kal később a Csö­mö­ri úton egy rend­őr­au­tó meg­pró­bál­ta meg­ál­lí­ta­ni őket, a vád­lott azon­ban nem állt meg, hanem tovább­haj­tott, a nagy sebes­ség miatt azon­ban egy köz­le­ke­dé­si lám­pá­nak ütköz­tek, innen gya­lo­go­san mene­kül­tek tovább. A rend­őrök végül a vád­lott férfi tár­sát elfog­ták, és nála a sér­tett véré­vel szennye­zett pénzt is megtalálták.

A vád sze­rint a vád­lott később vissza­ment a tett­hely­re, ahon­nan a sér­tett holt­tes­tét elszál­lí­tot­ta, majd isme­ret­len helyen elrej­tet­te, a sér­tett földi marad­vá­nyai így nem kerül­tek elő.

A vád­lott az elkö­ve­tést köve­tő­en isme­ret­len hely­re távo­zott. A fővá­ro­si rend­őrök a koráb­ban – elfo­ga­tó­pa­ran­csok kibo­csá­tá­sa mel­lett – fel­füg­gesz­tett nyo­mo­zást 2018-ban foly­tat­ták, és ez alap­ján sor kerül­he­tett a vádemelésre.

Az eljá­rás­ban távol­le­vő vád­lot­tal szem­ben a Fővá­ro­si Főügyész­ség nye­re­ség­vágy­ból elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Fővá­ro­si Törvényszékre.

Két tár­sát az ügy kap­csán, külön eljá­rás­ban már jog­erő­sen elítél­te a bíró­ság, cso­por­to­san elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te miatt.