Főoldal » Archív » 300 millió Ft tűnt el az álbróker kezei között

A Kapos­vá­ri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség jogo­su­lat­lan pénz­ügyi tevé­keny­ség bűn­tet­te, 15 rend­be­li csa­lás bűn­tet­te és sik­kasz­tás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy férfi ellen, aki 2011. és 2015. között 23 sze­mély­nek oko­zott jelen­tős kárt.

A kapos­vá­ri férfi, aki saját pén­zé­vel inter­ne­tes érték­pa­pír keres­ke­dést foly­ta­tott, 2011-ben és 2012-ben bró­ker­nek kiad­va magát beté­te­ket kez­dett gyűj­te­ni. Ennek során isme­ret­sé­gi köré­ből 9 magán­sze­mély­től össze­sen 182.457.000,-Ft-ot vett át azzal az ígé­ret­tel, hogy a pénzt befek­te­ti akár havi 15 %-os hasz­not pro­du­kál­va, a befek­te­tett tőkét pedig leg­ké­sőbb egy év múlva vissza­fi­ze­ti a haszon­nal együtt.

A vád­lott­nak azon­ban nem volt enge­dé­lye a pénz­ügyi szol­gál­ta­tá­si tevé­keny­ség vég­zé­sé­hez, az átvett pénz­össze­gek egy részét tény­leg befek­tet­te, míg másik részét saját magá­ra költötte.

2012.és 2015. között a vád­lott továb­bi 14 magán­sze­mélyt csa­pott be, tőlük köl­csön címén, lik­vi­di­tá­si prob­lé­mák­ra hivat­koz­va, cég ala­pí­tá­sá­ra és vál­lal­ko­zás indí­tá­sá­ra kért pénz­össze­ge­ket. A vád­lott­nak össze­sen 171.116.000,-Ft-ot adtak át a sér­tet­tek, a vád­lott azon­ban nem fek­tet­te be az átvett pénzt, nem is indí­tott vál­lal­ko­zást abból, hanem azt is saját magá­ra költötte.

A 353.573.000,-Ft-ból 53.544.000,-Ft-ot tudott vissza­fi­zet­ni a férfi, 300.028.000,-Ft a tulaj­do­no­sok szá­má­ra vég­leg elveszett.

A Kapos­vá­ri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát, továb­bá vagyon­el­kob­zást indítványozott.