Főoldal » Hírek » 31 főt szállított az embercsempész - videóval - a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Az elkö­ve­tőt a cse­lek­mé­nye meg­va­ló­sí­tá­sát köve­tő­en három nap­pal – jog­erő­sen - két év nyolc hónap sza­bad­ság­vesz­tés­re ítélték.

A Győri Járá­si Ügyész­ség gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tot­ta bíró­ság elé azt a 21 éves fér­fit, aki 31 embert szál­lí­tott át az orszá­gon egy fur­gon zárt rak­te­ré­ben. Őket az osztrák-magyar határ előtt néhány száz méter­rel szál­lí­tot­ta ki a fur­gon­ból, majd elhagy­ta a hely­színt. Az elkö­ve­tőt a rend­őrök később Kapu­vá­ron iga­zol­tat­ták egy szem­ta­nú val­lo­má­sa alap­ján, és meg­ta­lál­ták nála a mig­ráns sze­mé­lyek szám­ba­vé­te­lét rög­zí­tő fel­vé­telt is.

Az ügyész­ség a fér­fit több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va, társ­tet­tes­ként elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt állí­tot­ta bíró­ság elé. A bűn­cse­lek­mény bün­te­té­si téte­le két évtől nyolc évig ter­je­dő szabadságvesztés.

A fér­fit a Csor­nai Járás­bí­ró­ság jog­erő­sen – egyéb ren­del­ke­zé­sek mel­lett – két év nyolc hónap sza­bad­ság­vesz­tés­re ítélte.