Főoldal » Hírek » 31 migránst zsúfolt a tehergépkocsiba az embercsempész - a Vas Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szom­bat­he­lyi Járá­si Ügyész­ség ered­mé­nye­sen indít­vá­nyoz­ta annak a lit­ván állam­pol­gár ember­csem­pész­nek a letar­tóz­ta­tá­sát, aki 2022. júli­us 2-án, Nárai terü­le­tén szen­ve­dett bal­ese­tet.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint az ember­csem­pész 2022. júli­us 2-án, a szerb-magyar határ köze­lé­ben egy teher­gép­ko­csi­ba fel­vett 31, több­sé­gé­ben szír és afgán sze­mélyt, akik koráb­ban ille­gá­li­san lép­tek Magyar­or­szág terü­le­té­re. A gya­nú­sí­tott célja az volt, hogy a mig­rán­sok­nak segít­sé­get nyújt­son a magyar-osztrák határ meg nem enge­dett módon tör­té­nő átlé­pé­sé­hez. Ennek érde­ké­ben őket a teher­gép­ko­csi rak­te­ré­ben, össze­zsú­fol­va, étel és ital nél­kül szál­lí­tot­ta a nyu­ga­ti határ köze­lé­be.

Az ember­csem­pész 2022. júli­us 2-án a dél­előt­ti órák­ban, Nárai terü­le­tén elve­szí­tet­te ural­mát a jármű felett és azzal az árok­ba csa­pó­dott. A csem­pé­szett sze­mé­lyek elme­ne­kül­tek, a gya­nú­sí­tot­tat azon­ban a kiér­ke­ző rend­őrök elő­ál­lí­tot­ták.

A Szom­bat­he­lyi Járá­si Ügyész­ség a szö­kés, elrej­tő­zés és a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek veszé­lye miatt indít­vá­nyoz­ta a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sét.

A Szom­bat­he­lyi Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a mai napon az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en, egy hónap­ra elren­del­te az elkö­ve­tő letar­tóz­ta­tá­sát.