Főoldal » Hírek » 32 migránst zsúfoltak a járműbe az embercsempészek - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt két len­gyel fér­fi­val szem­ben, aki­ket tavaly értek tet­ten ember­csem­pé­szé­sen Csongrád-Csanád megyé­ben.

A vád­irat sze­rint a két férfi 2021. feb­ru­ár 2-án a fur­gon­juk­ba fel­vett a koráb­ban isme­ret­len sze­mé­lyek által a szerb-magyar zöld­ha­tá­ron ille­gá­li­san átkí­sért határ­sér­tő­ket, majd Auszt­ria irá­nyá­ba indul­tak. Az M5-ös autó­pá­lya szaty­ma­zi pihe­nő­jé­ben a rend­őr­jár­őr ellen­őr­zés­re meg­ál­lí­tot­ta a jár­mű­vet, és a sofőrt a járőr fel­szó­lí­tot­ta a rak­tér fel­nyí­lá­sa. A vád­lott ennek ele­get tett, ezt köve­tő­en azon­ban kibújt a háti­zsák­ját fogva tartó rend­őr fogá­sá­ból, és a hely­szín­ről elme­ne­kült.

Az intéz­ke­dés során a jár­mű­ből 32 össze­zsú­fo­ló­dott határ­sér­tő került elő, akik a rak­tér leve­gő­jé­nek nagy részét addig­ra már belé­le­gez­ték. Közü­lük egy sze­mély­nél ful­la­dá­sos pana­szok jelent­kez­tek, míg az oxi­gén­hi­ány követ­kez­té­ben töb­ben is rosszul­lét­re panasz­kod­tak.

A hely­szí­nen elfo­gott vád­lot­tat, míg az elme­ne­kü­lő, ám a későb­bi nyo­mo­zás során euró­pai elfo­ga­tó­pa­rancs ered­mé­nye­ként kézre került tár­sát a járá­si ügyész­ség az állam­ha­tár átlé­pé­sé­hez több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va, a csem­pé­szett sze­mély sanyar­ga­tá­sá­val, társ­tet­tes­ség­ben elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­vel vádol­ja.

A vád­eme­lés­kor letar­tóz­ta­tá­sá­ban lévő elkö­ve­tők bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dön­te­ni.

A rend­őr­sé­gi intéz­ke­dés­kor készült kép­fel­vé­tel az aláb­bi lin­ken tekint­he­tő meg: https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/hatarrendeszet/embercsempeszek-csongrad-csanad-megyeben