Főoldal » Hírek » Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség » 321 céget fantomizált az „üzleti angyal” – a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bács-Kiskun Vár­me­gyei Főügyész­ség bűn­szer­ve­zet­ben elkö­ve­tett költ­ség­ve­té­si csa­lás és közokirat-hamisítás miatt vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben, aki magát „üzle­ti angyal­nak” nevez­ve, egy 12 főből álló bűn­szer­ve­zet irá­nyí­tó­ja­ként adó­tar­to­zás­sal ter­helt cégek fik­tív átvé­te­lét és vagyo­nuk eltün­te­té­sét szervezte.

A vád sze­rint a tata­bá­nyai férfi hosszú évek óta köz­tar­to­zás­sal ren­del­ke­ző cégek pénz fejé­ben tör­té­nő fik­tív átvé­te­lé­vel és vagyon­ele­me­ik kimen­té­sé­vel fog­lal­ko­zott. A sok­ré­tű és jól szer­ve­zett tevé­keny­ség zavar­ta­lan foly­ta­tá­sa érde­ké­ben a férfi egy 12 főből álló bűn­szer­ve­ze­tet épí­tett fel, amely­be töb­bek között a fiát, vala­mint két ügy­vé­det is bevont. Az ügy­fe­lek előtt „üzle­ti angyal­nak” nevez­te magát, mint aki az adó­tar­to­zást fel­hal­mo­zó cégek üzle­ti élet­ből tör­té­nő kive­ze­té­sé­hez haté­kony segít­sé­get nyújt.

A bűn­szer­ve­ze­tet irá­nyí­tó férfi inter­ne­ten és szó­ró­la­po­kon egy­aránt hir­det­te magát, de híre a cégük­től sza­ba­dul­ni kívá­nó cég­ve­ze­tők köré­ben is elter­jedt, akik külön­bö­ző köz­ve­tí­tő­kön keresz­tül lép­tek vele kap­cso­lat­ba. A bűn­szer­ve­zet­be bevont stró­ma­nok a köz­tar­to­zást fel­hal­mo­zó és emi­att eladó­vá vált gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­gok üzlet­ré­sze­it jel­ké­pes össze­gért meg­vá­sá­rol­ták, annak nevét, szék­he­lyét és egyéb elér­he­tő­sé­ge­it meg­vál­toz­tat­ták annak érde­ké­ben, hogy az adó­ha­tó­sá­got meg­té­vesszék és így az adó behaj­tá­sát meg­aka­dá­lyoz­zák. A vál­to­zá­sok cég­nyil­ván­tar­tá­si bejegy­zé­sé­ben két ügy­véd is köz­re­mű­kö­dött.  A bűn­szer­ve­zet tag­jai a cégek átját­szá­sa során arra is ügyel­tek, hogy lát­szó­lag meg­nö­vel­jék a tár­sa­ság vagyo­nát. Ehhez a tata­bá­nyai férfi fia által kita­lált, tény­le­ge­sen nem műkö­dő app­li­ká­ci­ó­hoz kap­cso­ló­dó, cse­kély piaci érté­kű kupo­no­kat több mil­lió forint érté­kű vagyon­elem­ként vit­tek be a tár­sa­ság­ba. A vád­lot­tak­nak a csa­lárd cég­át­ru­há­zá­sok mel­lett az átvett cégek vagyo­ná­nak – főként gép­jár­mű­vek­nek – fik­tív szer­ző­dé­sek­kel való elrej­té­se, vala­mint céges bank­szám­lá­kon lévő pén­zek jogo­su­lat­lan fel­vé­te­le miatt is felel­ni­ük kell.

A 641 olda­las vád­irat sze­rint össze­sen 321 gaz­da­sá­gi tár­sa­ság eltün­te­té­se írha­tó a férfi által működ­te­tett bűn­szer­ve­zet szám­lá­já­ra, amely miatt 42 sze­méllyel szem­ben került sor vád­eme­lés­re, míg továb­bi több mint három­száz gya­nú­sí­tott ese­té­ben az ügyész­ség meg­ro­vást, illet­ve fel­té­te­les ügyé­szi fel­füg­gesz­tést alkalmazott.

Az ügyész­ség a tár­sai tevé­keny­sé­gét irá­nyí­tó fér­fit bűn­szer­ve­zet­ben elkö­ve­tett, külö­nö­sen nagy vagyo­ni hát­rányt okozó költ­ség­ve­té­si csa­lás, vala­mint 321 rend­be­li közokirat-hamisítás bűn­tet­té­vel vádol­ja és ezért vele szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za azzal, hogy fel­té­te­les ked­vez­ménnyel nem sza­ba­dul­hat. Az ügy továb­bi vád­lott­ja­i­nak bűn­szer­ve­zet­ben rész­vé­tel, sik­kasz­tás, költ­ség­ve­té­si csa­lás illet­ve közokirat-hamisítás miatt kell felelniük.

Bűnös­sé­gük­ről a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék hoz döntést.