Főoldal » Archív » 33 kilogramm marihuánát csempészett - vádemelés

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség vádat emelt azzal a negy­ven­öt éves, szerb fér­fi­val szem­ben, aki 2017 júli­u­sá­ban hozott be nagy mennyi­sé­gű mari­hu­á­nát az ország területére. 

A vád sze­rint az elkö­ve­tő 2017. júli­us 27-én, a reg­ge­li órák­ban, a Szerb Köz­tár­sa­ság felől lépett be Magyar­or­szág terü­le­té­re a rösz­kei határ­át­ke­lő­nél. A vám­vizs­gá­lat során az ellen­őrök a férfi saját tulaj­do­ná­ban lévő gép­ko­csi­ban tizen­öt cso­mag, mint­egy har­minc­há­rom kilo­gramm mari­hu­á­nát talál­tak. A kábí­tó­szer tisz­ta ható­anyag tar­tal­ma mint­egy négy­ezer gramm volt, ami több mint három­szo­ro­sá­val halad­ta meg a külö­nö­sen jelen­tős mennyi­ség alsó határát.

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fit külö­nö­sen jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak bűn­tet­té­vel vádol­ja. Az ügyész­ség az öttől tizen­öt évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő bűn­cse­lek­mény miatt a vád­lot­tal szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát, és a vád­lott­nak az ország terül­té­ről tör­té­nő kiuta­sí­tást indít­vá­nyoz­ta. A vád­lott bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Tör­vény­szék fog dönteni.