Főoldal » Hírek » 340 forintért raboltak – fotóval – a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség rab­lás bűn­tet­te miatt vádat emelt két fér­fi­val szem­ben, akik egy teme­tő mel­lett sétá­ló fia­tal­em­bert berán­tot­tak a teme­tő terü­le­té­re, ott kör­be­vet­ték és az érté­ke­it köve­tel­ték. A sér­tett hiába mond­ta, hogy csak pár száz forint van nála, a vád­lot­tak a föld­re lök­ték és addig rán­gat­ták, amíg a zse­bé­ben lévő 340 forin­tot meg nem szerezték.

A vád­irat sze­rint a több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű két kecs­ke­mé­ti férfi 2023. júli­us 5-én, dél­után, az egyik kecs­ke­mé­ti teme­tő mel­lett sétá­ló fia­tal férfi elé lép­tek. A fia­ta­labb vád­lott meg­ra­gad­ta a fiút és berán­tot­ta a teme­tő terü­le­té­re, ahol az elkö­ve­tők kör­be­vet­ték és az érté­ke­it követelték.

A sér­tett közöl­te, hogy pár száz forint van nála, ennek bizo­nyí­tá­sá­ra meg­mu­tat­ta a zse­be­it. Az elkö­ve­tők azon­ban a zse­bé­ben lévő pénzt meg akar­ták sze­rez­ni, ezért a sér­tet­tet több­ször meg­lök­ték. A löké­sek­től föld­re zuha­nó fiút meg­rán­gat­ták, a fia­ta­labb vád­lott pedig több­ször meg is rúgta. A bán­tal­ma­zá­sok miatt a sér­tett nad­rág­ja elsza­kadt, és az abban lévő 340 forint a föld­re szó­ró­dott, amit a tam­adók össze­szed­tek. Ezt kihasz­nál­va a sér­tett a hely­szín­ről el tudott mene­kül­ni és a teme­tő­ből egye­ne­sen a Kecs­ke­mé­ti Rend­őr­ka­pi­tány­ság épü­le­té­be szaladt.

A rend­kí­vül gyors és haté­kony rend­őri intéz­ke­dé­sek ered­mé­nye­ként a két elkö­ve­tőt más­fél óra alatt azo­no­sí­tot­ták, elfog­ták és őri­zet­be vették.

A nyo­mo­zás során meg­ál­la­pí­tot­ták, hogy az elkö­ve­tők a rab­lás előtt „kris­tály” fan­tá­zia­ne­vű tudat­mó­do­sí­tó szert fogyasztottak.

Az ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő két fér­fit rab­lás bűn­tet­té­vel vádol­ja és velük szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za. A vád­lot­tak bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

A a rend­őr­ség által a hely­szí­ni szem­lén készí­tett fény­ké­pen a teme­tő bejá­ra­ta látható.

a temető bejárata