Főoldal » Archív » 40 millió forintot keresett a szerzői jogsértéssel vádolt budapesti férfi

A vád sze­rint a 39 éves férfi az álta­la működ­te­tett web­ol­da­lon több ezer jog­vé­dett művet tett jog­el­le­ne­sen hoz­zá­fér­he­tő­vé, ame­lyek letöl­té­sé­ért a fel­hasz­ná­lók havi­dí­jat fizettek. 

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2009 augusz­tu­sá­tól 2015 novem­be­ré­ig működ­te­tett egy olyan web­ol­dalt, vala­mint egy ahhoz kap­cso­ló­dó szer­vert, ame­lyen keresz­tül szer­zői jog által védett - zene, film és szoft­ver - alko­tá­so­kat tett a nyil­vá­nos­ság szá­má­ra hoz­zá­fér­he­tő­vé, illet­ve letölt­he­tő­vé. A szer­zői jog­vé­de­lem alatt álló adat­tar­tal­mat a fel­hasz­ná­lók havi­díj meg­fi­ze­té­se elle­né­ben tölt­het­ték le.

A vád­lott annak érde­ké­ben, hogy őt ne lehes­sen össze­füg­gés­be hozni a jog­el­le­nes cse­lek­ménnyel, több sze­mélyt rávett arra, hogy a saját nevük­ben bank­szám­lát nyis­sa­nak, majd a szám­la­nyi­tást köve­tő­en a banki ira­to­kat és a szám­lá­hoz hoz­zá­fé­rést biz­to­sí­tó bank­kár­tyát adják át a részé­re. A szám­la­nyi­tá­sért a vád­lott jel­lem­ző­en 5.000-10.000 forint közöt­ti össze­get fizetett.

A fel­hasz­ná­lók­nak a web­ol­da­lon meg­adott bank­szám­la­szá­mok­ra kel­lett befi­zet­ni­ük a havi­dí­jat, amely meg­fi­ze­té­se után a szer­zői jog­vé­de­lem alatt álló adat­tar­ta­lom egy hóna­pon keresz­tül letölt­he­tő­vé vált.

A vád­lott a fenti idő­szak­ban mint­egy 3000 film­al­ko­tást, több mint 1000 zene­mű­vet, vala­mit csak­nem 450 védett szoft­vert tett hoz­zá­fér­he­tő­vé és letölthetővé.

A fel­hasz­ná­lók által befi­ze­tett díjak révén leg­alább 40 mil­lió forint anya­gi haszon­ra tett szert.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a fér­fit külö­nö­sen jelen­tős vagyo­ni hát­rányt okozó szer­zői jog­hoz kap­cso­ló­dó jogok meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­té­vel vádol­ja, amely bűn­cse­lek­mény tör­vény sze­rin­ti bün­te­té­si téte­le öt évtől tíz évig ter­je­dő szabadságvesztés.