Főoldal » Hírek » 5 hónap alatt 2 millió forint útdíjat spórolt a trükkös fuvaros - fotóval - a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te miatt vádat emelt egy fuva­ro­zás­sal fog­lal­ko­zó cég veze­tő­jé­vel szem­ben. Az elkö­ve­tő a mobil­ka­me­rás rend­szert kijátsz­va díj­kö­te­les útsza­ka­szo­kat több hóna­pon keresz­tül úgy vett igény­be, hogy az útdí­jat nem fizet­te meg és ezzel 2 mil­lió forint vagyo­ni hát­rányt oko­zott a köz­pon­ti költ­ség­ve­tés­nek.

A vád­irat sze­rint a lajos­mi­zsei fuva­ro­zó cég veze­tő­je – az ügy vád­lott­ja – már nem elő­ször kerül bíró­ság elé útdíj­fi­ze­tés­sel trük­kö­zés miatt. A koráb­bi bün­te­tő­ügyé­ben tör­tént vád­eme­lést köve­tő­en, 2021 novem­be­ré­től a férfi egy másik cége nevé­ben tovább foly­tat­ta a köz­úti áru­szál­lí­tást. A díj­kö­te­les útsza­ka­szo­kat azon­ban 91 fuvar során a kame­rás ellen­őr­ző rend­szer kiját­szá­sá­val vette igény­be. A von­ta­tó­ja rend­szá­mát ugyan­is úgy helyez­te el a jár­mű­vön, hogy azt a mobil­ka­me­rás és a tele­pí­tett díj­el­len­őr­ző állo­má­sok ne tud­ják érzé­kel­ni, ezál­tal a díj­fi­ze­tés alól ismét kivon­ta magát.

A vád­lott öt hónap alatt – miköz­ben jog­erős íté­let szü­le­tett a koráb­bi ügyé­ben – több mint 2 mil­lió forin­tot spó­rolt cégé­nek az ellen­őr­ző rend­szer kiját­szá­sá­val, meg­ká­ro­sít­va ezzel a köz­pon­ti költ­ség­ve­tést.

Az ügyész­ség a fér­fit üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­té­vel vádol­ja. Mivel a cég­ve­ze­tő tevé­keny­sé­ge a cége javá­ra előny szer­zé­sét ered­mé­nyez­te, az ügyész­ség a férfi meg­bün­te­té­se mel­lett a cég­gel szem­ben bír­ság kisza­bá­sát is indít­vá­nyoz­ta.

A férfi koráb­bi bün­te­tő­ügyé­ről az aláb­bi lin­ken adtunk tájé­koz­ta­tást: 

https://ugyeszseg.hu/tobb-ezer-esetben-visszaeltek-az-utdij-mentesseggel-a-bacs-kiskun-megyei-fougyeszseg-sajtokozlemenye/

A fotók a bűn­cse­lek­mény hely­szí­nén készül­tek.