Főoldal » Hírek » Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség » 5000 kilónyi hulladékká vált bontott autót találtak Csornán -a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Csor­nai ott­ho­nuk­ban két férfi kül­föld­ről beho­zott gép­jár­mű­ve­ket gyűj­tött és sze­dett szét ható­sá­gi enge­dély nél­kül 2018-ban és 2019-ben. Az ügyész­ség őket veszé­lyes hul­la­dék­ra elkö­ve­tett hul­la­dék­gaz­dál­ko­dás rend­je meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­té­vel vádol­ja.

A Győri Járá­si Ügyész­ség vád­ira­ta sze­rint a két férfi, apa és fia több alka­lom­mal bon­tott autó­kat enge­dély nél­kül az apa ott­ho­ná­nak udva­rán. Ott, ható­sá­gi ellen­őr­zés során olaj­fol­to­kat, füs­tö­lő hul­la­dé­kot, közel 5000 kg hul­la­dék­ká vált gép­jár­mű­vet, több mint 500 kg abron­csot, műanya­got, külön­fé­le alkat­ré­sze­ket és vegy­sze­re­ket tar­tal­ma­zó esz­kö­zö­ket talál­tak.

Ezek közül veszé­lyes hul­la­dék a hul­la­dék­ká vált gép­jár­mű, egyes alkat­ré­szek, vala­mint a klórt, flórt és szén­hid­ro­gé­ne­ket tar­tal­ma­zó beren­de­zé­sek.

A vád­lot­tak ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mény egy évtől öt évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő.