Főoldal » Hírek » 60 embert vert át és több tízmilliós kárt okozott a bűnszervezet - a Heves Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Csak­nem 70 oldal­nyi az a vád­irat, ame­lyet a Füzes­abo­nyi Járá­si Ügyész­ség nagyobb kárt okozó, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt nyúj­tott be a bíró­ság­ra azzal a 13 vád­lot­tal szem­ben, akik a vád sze­rint egy bűn­szer­ve­zet tag­ja­i­ként, meg­té­vesz­tő inter­ne­tes hir­de­té­sek útján csap­ták be a főleg mező­gaz­da­ság­ban és épí­tő­ipar­ban dol­go­zó sértetteket.

A vád sze­rint a bűn­szer­ve­zet­ben elkö­ve­tett csa­lás­so­ro­zat­ban részt vevő vád­lot­tak egy része külön­bö­ző köz­is­mert inter­ne­tes hir­de­té­si felü­le­te­ken - álné­ven - mun­ka­gé­pe­ket hir­de­tett eladás­ra. A sér­tet­tek ezen hir­de­té­sek­re jelent­kez­tek, majd az elkö­ve­tők­kel tör­té­nő egyez­te­tés után, adott eset­ben több mil­li­ós össze­ge­ket - vétel­árat, fog­la­lót, vagy elő­le­get - utal­tak át a nekik meg­adott bank­szám­lák­ra. A bűn­szer­ve­ze­tet veze­tő, illet­ve az irá­nyí­tó fel­ada­tot ellá­tó vád­lot­tak uta­sí­tá­sai alap­ján, a szer­ve­zet fuva­ro­zást végző tag­jai elvit­ték eze­ket a bank­szám­lá­val ren­del­ke­ző – jel­lem­ző­en több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű, nehéz anya­gi körül­mé­nyek között élő, „stró­man­ként” hasz­nált – vád­lot­ta­kat az átutalt pénz­össze­ge­ket fel­ven­ni, melye­ket aztán szét­osz­tot­tak az adott cse­lek­mény­ben részt vevő vád­lot­tak között.

A vád­lot­tak az ügy­ben sze­rep­lő 60 sér­tett­nek össze­sen közel 75 mil­lió Ft kárt okoz­tak, mely összeg­ből a bűn­szer­ve­zet veze­tői töb­bek között luxus terep­já­ró­kat és éksze­re­ket vásá­rol­tak maguknak.

A Füzes­abo­nyi Járá­si Ügyész­ség a most benyúj­tott vád­ira­tá­ban arra tett mér­té­kes indít­ványt, hogy a bíró­ság 10 vád­lot­tal szem­ben fegy­ház­bün­te­tést, míg három tár­suk­kal szem­ben fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tést szab­jon ki. Az ügyész­ség az első rendű vád­lott vonat­ko­zá­sá­ban a fegy­ház­bün­te­tés mér­té­két az elő­ké­szí­tő ülé­sen tör­té­nő beis­me­ré­se ese­tén 13 évben hatá­roz­ta meg.

A hosszabb időre, hie­rar­chi­ku­san szer­ve­zett, kons­pi­ra­tí­van műkö­dő bűn­el­kö­ve­tői cso­port veze­tői közül 6 fő letar­tóz­ta­tás­ban, míg két másik tagja bűn­ügyi fel­ügye­let hatá­lya alatt várja a bíró­ság elő­ké­szí­tő ülését.