Főoldal » Archív » 7 év börtönt kapott a gyulai marihuána-ültetvényes – VIDEÓVAL ÉS FOTÓKKAL

A Gyu­lai Tör­vény­szék ked­den elő­ké­szí­tő ülé­sen ítélt 7 év, vala­mint 3 év 6 hónap bör­tön­bün­te­tés­re kábítószer-kereskedelem miatt két gyu­lai fér­fit, akik közül az egyik 4 hónap alatt 108 tő, magas kábí­tó­szer hatóanyag-tartalmú ken­der­nö­vényt ter­mesz­tett, míg társa a meg­ter­melt mari­hu­á­nát értékesítette. 

A Békés Megyei Főügyész­ség vád­ira­tá­val egye­ző íté­let sze­rint az ügy 41 éves vád­lott­ja maga is mari­hu­á­na fogyasz­tó volt, és 2010 kör­nyé­kén kez­dett el a Gyula kül­te­rü­le­tén lévő tanyá­ján a szak­iro­da­lom tanul­má­nyo­zá­sa alap­ján magas kábí­tó­szer hatóanyag-tartalmú ken­der­nö­vé­nye­ket ter­mesz­te­ni. A tevé­keny­ség­hez szük­sé­ges fel­sze­re­lé­se­ket besze­rez­te, majd az idő elő­re­ha­lad­tá­val a mari­hu­á­na ter­mesz­té­se siker­rel járt, így a 2018. ápri­lis 11. nap­ján tör­tént elfo­gá­sa­kor 49 élő és 59 leszü­re­telt, magas THC tar­tal­mú ken­der­nö­vényt fog­lalt le nála a nyo­mo­zó hatóság.

A férfi 40 éves elkö­ve­tő tár­sá­nak 2017 janu­ár­já­ban jutott a tudo­má­sá­ra, hogy a mari­hu­á­ná­ból lehet vásá­rol­ni, majd ezen idő­pont­tól kezd­ve nagy tétel­ben, 2018. már­ci­us 1-jéig össze­sen 1.180 gramm mari­hu­á­nát vásá­rolt a ter­mesz­tő­től, ame­lyért több mint 2,5 mil­lió forin­tot fize­tett ki. A meg­vá­sá­rolt mari­hu­á­nát ezután haszon­nal tovább­ér­té­ke­sí­tet­te, gram­mon­ként jel­lem­ző­en 2.500 forin­tot, de volt, hogy 3.000 forin­tot kért rész­ben attól a nyo­mo­zás során fel­de­rí­tett 9 sze­mély­től, akik­nek fele­lős­ség­re voná­sá­ra elkü­lö­ní­tett eljá­rás­ban kábítószer-fogyasztása miatt került sor.

A két fér­fi­val szem­ben a Békés Megyei Főügyész­ség társ­tet­tes­ként elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt emelt vádat 2019. már­ci­us 19-én, és indít­ványt tett arra, hogy az elő­ké­szí­tő ülé­sen tör­té­nő beis­me­ré­sük ese­tén a ter­mesz­tést is végző fér­fi­val szem­ben a bíró­ság 7 év bör­tön­bün­te­tést szab­jon ki, míg tár­sát 3 év 6 hónap bör­tön­bün­te­tés­re ítél­je. A vád­lot­tak az indít­vány isme­re­té­ben a 2019. május 21-én meg­tar­tott elő­ké­szí­tő ülé­sen beis­mer­ték a bűn­cse­lek­ményt és a tár­gya­lás­ról lemond­tak, ami­nek ered­mé­nye­ként nyom­ban íté­le­tet is hozott a bíró­ság, és az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző mér­té­kű bör­tön­bün­te­tést sza­bott ki a fér­fi­ak­kal szem­ben. Eltil­tot­ta továb­bá őket a bíró­ság a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól és vagyon­el­kob­zás elren­de­lé­sé­vel elvon­ta tőlük a kábítószer-kereskedelemből szer­zett közel 4,5 mil­lió forintot.

A vád­lot­tak és védő­ik a bün­te­tés eny­hí­té­se végett fel­leb­bez­tek, a kábí­tó­szer ter­mesz­té­sé­vel fog­lal­ko­zó férfi a másod­fo­kú eljá­rás befe­je­zé­sé­ig letar­tóz­ta­tás­ban marad.

A rend­őr­ség­nek az elkö­ve­tés hely­szí­nén készí­tett vide­ó­ja és fény­kép­fel­vé­te­lei az aláb­bi lin­ken megtekinthetők:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/egy-gyulai-tanyan-termesztettek-a-kabitoszert#7