Főoldal » Hírek » 700 milliós adócsalás Pécsett - a Baranya Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bara­nya Vár­me­gyei Főügyész­ség külö­nö­sen jelen­tős vagyo­ni hát­rányt okozó költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat 11 vád­lot­tal szem­ben, akik 700 mil­lió forint­tal káro­sí­tot­ták meg a költségvetést.

A főügyész­ség vád­ira­ta sze­rint egy pécsi gaz­da­sá­gi tár­sa­ság fő tevé­keny­sé­ge, ami alap­ján a bevé­te­le­i­nek jelen­tős része kelet­ke­zett, gépalkatrész-kereskedelem volt. A Kft. tevé­keny­sé­ge köré­ben szak­mun­kát vég­zett, mely­nek kere­té­ben ala­csony érté­ken beszer­zett áru­ból szak­mun­ká­val nagy­ér­té­kű gépe­ket állí­tott elő, ezál­tal jelen­tős össze­gű fize­ten­dő álta­lá­nos for­gal­mi adója keletkezett.

2014. évtől kezd­ve a tár­sa­ság a tevé­keny­sé­gét kiter­jesz­tet­te a gépalkatrész-kereskedelem mel­lett vegyi áru keres­ke­del­mé­re is, mely­nek célja az volt, hogy fize­ten­dő adó­ját csökkentse.

2014. évben a gaz­da­sá­gi tár­sa­ság két veze­tő­je egy fik­tív cég­lán­co­la­tot hozott létre azzal a cél­lal, hogy a meg­in­dí­tott vegyi áru keres­ke­del­mi tevé­keny­ség hatá­sá­ra a beszer­zett fik­tív költ­ség­szám­lák fel­hasz­ná­lá­sá­val a bevé­te­le­i­vel szin­te azo­nos össze­gű levon­ha­tó adót köny­vel­je­nek el, ezál­tal csök­kent­sék adó­fi­ze­té­si köte­le­zett­sé­gü­ket. A fik­tív cég­lán­co­lat kere­tén belül a Kft. az árut magyar­or­szá­gi gaz­da­sá­gi part­ne­rek­től sze­rez­te be és kül­föl­di, Euró­pai Uni­ó­ban szék­hellyel ren­del­ke­ző part­ne­rek részé­re érté­ke­sí­tet­te. A vegyi áru keres­ke­del­mi tevé­keny­ség kizá­ró­lag a tár­sa­ság tény­le­ges tevé­keny­sé­gé­ből szár­ma­zó áfa-fizetési köte­le­zett­ség csök­ken­té­sét szol­gál­ta, a gaz­da­sá­gi ese­mé­nyek a való­ság­ban nem tör­tén­tek meg.

Az ügy­le­tek­ben a Kft-nek gaz­da­sá­gi szem­pont­ból sem­mi­lyen sze­re­pe nem volt, a lán­co­lat­ban csak név­le­ge­sen vett részt a fize­ten­dő adó csök­ken­té­se érdekében.

2014. és 2017. év között a Kft-nek négy gaz­da­sá­gi tár­sa­ság állí­tott ki fik­tív szám­lá­kat, mellyel a Kft. veze­tői 703.000.000 forint vagyo­ni hát­rányt okoz­tak a költ­ség­ve­tés­nek a négy év alatt.

A Kft. két veze­tő­jét az ügyész­ség külö­nö­sen jelen­tős vagyo­ni hát­rányt okozó költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­té­vel, míg a beszám­lá­zó cégek veze­tő­it ezen bűn­cse­lek­mény bűn­se­gé­di alak­za­tá­val vádolja.

A vád­lot­tak által elkö­ve­tett bűn­cse­lek­mény bün­te­té­si téte­le 5 - 10 évig ter­je­dő szabadságvesztés.