Főoldal » Hírek » 72 órán belül elítélték a társát kifosztó hajléktalan férfit - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség kifosz­tás bűn­tet­te miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tot­ta bíró­ság elé azt a bűn­ügyi őri­zet­ben lévő haj­lék­ta­lan fér­fit, aki a vád sze­rint Kapos­vár bel­vá­ro­sá­ban vette el alvó isme­rő­sé­től annak értékeit.

A vád sze­rint a vád­lott 2021 feb­ru­ár­já­ban egy bel­vá­ro­si park­ban látta, hogy a moz­gá­sá­ban rész­le­ge­sen kor­lá­to­zott társa egy padon ül félálomban.

A férfi leült isme­rő­se mellé, majd - kihasz­nál­va álla­po­tát - kis idő múlva kirán­tot­ta a sér­tett mögül háti­zsák­ját és azt magá­hoz véve távo­zott a hely­szín­ről (1-es kép). A sér­tett azon­ban fel­éb­redt, de a vád­lot­tat nem érte utol, beje­len­té­se alap­ján a fér­fit a kapos­vá­ri rend­őrök fog­ták el, miu­tán azo­no­sí­tot­ták a tér­fi­gye­lő kame­rák fel­vé­te­le­i­nek segítségével.

A sér­tett összes­sé­gé­ben 36.000 forint érté­kű tár­gyai jórészt elő­ke­rül­tek, egy részü­ket a vád­lot­tól fog­lal­ta le a nyo­mo­zó ható­ság (2-es kép), míg másik részü­ket egy sze­me­tes­edény­ben talál­ták meg.

A Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság a vád­lot­tat 1 év 10 hónap bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te, amely­nek vég­re­haj­tá­sát 2 év 6 hónap­ra fel­füg­gesz­tet­te, azon­ban a dön­tés nem jog­erős, az ügyész­ség súlyo­sí­tá­sért, vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés kisza­bá­sa végett jelen­tett be fellebbezést.

A fel­hasz­nált képek a nyo­mo­zó ható­ság eljá­rá­sa során készültek.