Főoldal » Archív » 74 évesen száguldva menekült a rendőrök elől - a Baranya Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt emelt vádat egy német állam­pol­gár­ral szem­ben, aki Bara­nya megyé­ben meg­pró­bált a rend­őrök elől elmenekülni.

A 74 éves német fér­fit 2013-ban vég­le­ge­sen eltil­tot­ták a köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től, ennek elle­né­re tovább­ra is folya­ma­to­san vezetett.

2016. janu­ár­já­ban Hímes­há­zán köz­le­ke­dett sze­mély­gép­ko­csi­já­val, mikor a rend­őr­jár­őrök meg akar­ták állí­ta­ni. A vád­lott nem állt meg, hanem a gép­ko­csi­já­val mene­kül­ni pró­bált. A rend­őrök a vád­lot­tat meg­kü­lön­böz­te­tő jel­zés­sel követ­ni kezd­ték, azon­ban a helyen­ként 140-150 km/h sebes­sé­gük elle­né­re nem érték utol, ezért a gép­ko­csi meg­ál­lí­tá­sá­hoz rádi­ón segít­sé­get kértek.

A gép­jár­mű fel­tar­tóz­ta­tá­sá­ba több rend­őri egy­ség is bekap­cso­ló­dott, mely­nek során az egyik útsza­ka­szon a jár­őr­gép­ko­csit az úttes­ten kereszt­be állí­tot­ták, míg az egyik járőr kar­jel­zés­sel meg­pró­bál­ta meg­ál­lí­ta­ni a szá­gul­dó gép­ko­csit. A német férfi a rend­őri jel­zés­nek nem tett ele­get, az útpad­ká­ra hajt­va meg­pró­bál­ta a rend­őr­sé­gi gép­ko­csit kike­rül­ni. A gép­ko­csi­ve­ze­tőt meg­ál­lí­ta­ni pró­bá­ló rend­őr­nek az autó elől el kel­lett ugra­nia, azon­ban kezét a szá­gul­dó autó vissza­pil­lan­tó tükre így is elérte.

A férfi ezt köve­tő­en lakó­he­lye irá­nyá­ba köz­le­ke­dett 150 km/h sebes­ség­gel, majd lakó­he­lyén átült a szin­tén tulaj­do­nát képe­ző másik sze­mély­gép­ko­csi­já­ba, és azzal foly­tat­ta a szá­gul­dást. Az őt köve­tő rend­őr­jár­őrök­nek a meg­kü­lön­böz­te­tő fény és hang­jel­zés elle­né­re tovább­ra sem állt meg.

Végül a rend­őr­ség a laká­sán fogta el a férfit.

A vád­lott cse­lek­mé­nye hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak, vala­mint köz­úti veszé­lyez­te­tés bűn­tet­té­nek a meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkalmas.

Pécs, 2016. októ­ber 11. napján

Dr. Varga- Kori­tár György

főügyész

2016. 10. 11. Baranya