Főoldal » Archív » 7,6 milliós pénzmosás miatti vádemelés - VIDEÓVAL

Meg­té­vesz­tő ema­il­lel kicsalt össze­get vett fel a céges bank­szám­lá­já­ról; a Fővá­ro­si Főügyész­ség pénz­mo­sás bűn­tet­te miatt emelt vádat a férfi ellen.

A vád­irat sze­rint egy 50 éves férfi ren­del­ke­zé­si jogo­sult­ság­gal bírt egy magyar cég bank­szám­lái felett. Egy görög­or­szá­gi szék­hellyel ren­del­ke­ző gaz­da­sá­gi tár­sa­ság a 2015. évben sport­ru­há­zat és sport­fel­sze­re­lés keres­ke­del­mé­vel fog­lal­ko­zott. A görög gaz­da­sá­gi tár­sa­ság egyik beszál­lí­tó­ja egy indi­ai cég volt. A görög cég 2015 janu­ár­já­ban egy isme­ret­len sze­mély­től egy, az indi­ai part­ner e-mail címé­től csu­pán egy karak­ter­ben elté­rő e-mail cím­ről olyan meg­té­vesz­tő üze­ne­tet kapott, amely sze­rint az a továb­bi uta­lá­so­kat a Magyar­or­szá­gon veze­tett bank­szám­lá­ra kérik tel­je­sí­te­ni.

A meg­té­vesz­tés hatá­sá­ra a görög cég közel 30 ezer USD össze­get utalt át a magyar cég bank­szám­lá­já­ra, amely­ből a vád­lott 7,6 mil­lió forin­tot fel­vett. A vád­lott az álta­la fel­vett összeg­gel isme­ret­len módon ren­del­ke­zett.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a fér­fi­val szem­ben pénz­mo­sás bűn­tet­te miatt emelt vádat a Fővá­ro­si Tör­vény­szé­ken. A tör­vény ezt a bűn­cse­lek­ményt – alap­eset­ben – egy évtől öt évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel fenye­ge­ti.

A pénz­mo­sás elke­rü­lé­sé­vel kap­cso­la­to­san hasz­nos tud­ni­va­lók talál­ha­tók az aláb­bi lin­ke­ken:

http://www.police.hu/sites/default/files/CEO%20fraud_HU.pdf

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/bunmegelozes/aktualis/ne-legyen-bunozoi-csoportok-alkalmazottja