Főoldal » Archív » 770 millió forintos költségvetési csalás miatt emelt vádat a Fővárosi Főügyészség egy az OLAF feljelentése nyomán indult bűnügyben

Az Euró­pai Csa­lás Elle­ni Hiva­tal (OLAF) fel­je­len­té­se alap­ján indult bűn­ügy­ben a Fővá­ro­si Főügyész­ség külö­nö­sen jelen­tős vagyo­ni hát­rányt okozó költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat uniós támo­ga­tás jogo­su­lat­lan igény­be­vé­te­le miatt.

Az ügy­ben sze­rep­lő cég­cso­port főte­vé­keny­ség­ként - a nyom­da­ipa­ri tevé­keny­ség mel­lett - papír cso­ma­go­ló­esz­köz gyár­tás­sal fog­lal­ko­zott.

A vád­irat sze­rint az ügy első­ren­dű vád­lott­ja - aki a cég­cso­port tény­le­ges irá­nyí­tó­ja volt - elha­tá­roz­ta, hogy úgy vesz igény­be jogo­su­lat­la­nul hazai és uniós for­rás­ból szár­ma­zó, vissza nem térí­ten­dő támo­ga­tást, hogy a cég­cso­port üze­me­i­ben már évek óta műkö­dő papír­zacs­kó gyár­tó gépe­ket - az ilyen tár­gyú uniós pályá­za­ti fel­hí­vá­sok fel­té­te­le­i­nek meg­fe­lel­tet­ve -, újon­nan beszer­zett gép­ként tün­te­ti fel.

Az első­ren­dű vád­lott ennek meg­fe­le­lő­en 2005-2010. között össze­sen négy - tech­no­ló­gi­ai kor­sze­rű­sí­tés­re kiírt - uniós pályá­za­tot nyúj­tott be új gép­so­rok beszer­zé­sé­re úgy, hogy a gépek meg­vá­sár­lá­sa tény­le­ge­sen nem állt szán­dé­ká­ban, célja mind­egyik eset­ben a támo­ga­tá­si összeg jogo­su­lat­lan meg­szer­zé­se volt. Ennek érde­ké­ben a pályá­za­ti eljá­rá­sok során - másod­ren­dű vád­lott köz­re­mű­kö­dé­sé­vel - az új gépek beszer­zé­sét alá­tá­masz­tó, valót­lan tar­tal­mú okira­to­kat (áraján­la­tot, vál­lal­ko­zá­si szer­ző­dést, szám­lát, átadás-átvételi jegy­ző­köny­vet) készí­tett és hasz­nált fel.

Emel­lett a férfi a hely­szí­ni ellen­őr­zést vég­ző­ket is meg­té­vesz­tet­te oly módon, hogy a már meg­lé­vő gépe­ken a lát­ha­tó­an hasz­nált álla­po­tú alkat­ré­sze­ket kicse­rél­tet­te, illet­ve a gépe­ket átfes­tet­tet­te, vala­mint az ere­de­tük lep­le­zé­se érde­ké­ben azo­kon hamis azo­no­sí­tó táb­lá­kat helyez­te­tett el.

Az első­ren­dű vád­lott a fen­ti­ek alap­ján mint­egy 770 mil­lió forint vagyo­ni hát­rányt oko­zott, mely­ből több mint 630 mil­lió forint­tal az uniós, míg csak­nem 140 mil­lió forint­tal a magyar költ­ség­ve­tést káro­sí­tot­ta meg.

Az Euró­pai Csa­lás Elle­ni Hiva­tal (OLAF) 2011 szep­tem­be­ré­ben kez­de­mé­nye­zett vizs­gá­la­tot a cég­cso­port tevé­keny­sé­gé­vel, külö­nö­sen a nevük­ben benyúj­tott pályá­za­tok­kal kap­cso­lat­ban, meg­ál­la­pí­tá­sa­it pedig meg­küld­te a Leg­főbb Ügyész­ség­nek.

A Nem­ze­ti Adó- és Vám­hi­va­tal által lefoly­ta­tott nyo­mo­zás ered­mé­nye­ként a Fővá­ro­si Főügyész­ség az ügy­ben külö­nö­sen jelen­tős vagyo­ni hát­rányt okozó költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat a Fővá­ro­si Tör­vény­szé­ken.