Főoldal » Hírek » 80 milliós orvvadászat - a Baranya Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mohá­csi Járá­si Ügyész­ség töb­bek között orv­va­dá­szat, lopás, zár­tö­rés és hul­la­dék­gaz­dál­ko­dás meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­te miatt emelt vádat három fér­fi­val szem­ben, akik négy év alatt több mint 190 vadat ejtet­tek el jogtalanul. 

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint az ügy két vád­lott­ja – egy magyar és egy szlo­vák férfi – bará­tok. A magyar férfi a sér­tett erdé­sze­ti tár­sa­ság­gal vadá­sza­ti tevé­keny­ség foly­ta­tá­sá­ra szer­ző­dés­sel ren­del­ke­zett 2016. évtől kez­dő­dő­en, mely szer­ző­dés sze­rint az abban meg­ha­tá­ro­zott faj­tá­jú és darab­szá­mú vadak elej­té­sé­re volt jogo­sult Béda Kara­pan­csa elne­ve­zé­sű vadász­te­rü­le­tén. A szlo­vák férfi a magyar vadász­ra vonat­ko­zó bér­va­dá­sza­ti szer­ző­dés kere­té­ben volt jogo­sult vadá­sza­ti tevé­keny­ség­re az érin­tett vadászterületen.

A két férfi 2016. és 2020. év között rész­ben a vadá­sza­ti jogo­sult­ság kere­te­in felül folya­ma­to­san ejtet­tek el vada­kat, rész­ben pedig olyan tró­fe­ás álla­to­kat is, ame­lyek­re egy­ál­ta­lán nem volt enge­dé­lyük. A fér­fi­ak til­tott vadá­sza­ti esz­kö­zö­ket is hasz­nál­tak. Ezen idő­szak­ban vadá­sza­ti tilal­mi idő alatt is ejtet­tek el külön­bö­ző vada­kat, töb­bek között gím­szar­vast, vad­disz­nót, melyek tró­fe­á­it kiké­szí­tet­ték, húsu­kat fel­dol­goz­ták és eltu­laj­do­ní­tot­ták. Az elej­tett vadak marad­vá­nya­i­nak elhan­to­lá­sá­hoz a magyar vadász egy isme­rő­sét - az ügy har­ma­dik vád­lott­ját - kérte fel, aki egy köze­li telep­he­lyen mun­ka­gép­pel külön­bö­ző mére­tű göd­rö­ket ásott, majd a vad­te­te­me­ket ott betemette.

A nyo­mo­zás során a szlo­vák vadász tanyá­ján, ahol a hús­fel­dol­go­zás folyt, lefog­lalt a nyo­mo­zó ható­ság jelen­tős mennyi­sé­gű hús­ké­szít­ményt. A lefog­la­lás­sal érin­tett tár­gyak tekin­te­té­ben a nyo­mo­zó ható­ság ható­sá­gi pecsé­tet alkal­ma­zott, ille­tő­leg figyel­mez­tet­te a két vadászt arra, hogy amennyi­ben a lefog­lalt dol­go­kat a vég­re­haj­tás alól elvon­ják, úgy bűn­cse­lek­ményt való­sí­ta­nak meg. Ennek elle­né­re a két vád­lott a lefog­la­lást köve­tő napon a hús­ter­mé­ke­ket a hely­szín­ről elszál­lí­tot­ta, a lefog­lalt dol­go­kat a vég­re­haj­tás alól elvonta.

A két vadász a négy év alatt 190 vadat ejtett el jogo­su­lat­la­nul, mellyel több mint 80 mil­lió forint kárt okoztak.

Az elkö­ve­tők cse­lek­mé­nye töb­bek között a lopás minő­sí­tett ese­té­nek, orv­va­dá­szat, zár­tö­rés, hul­la­dék­gaz­dál­ko­dás meg­sér­té­se bűn­tet­té­nek meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkal­mas, melyek közül a leg­sú­lyo­sabb bün­te­té­si téte­le 5-10 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel büntetendő.