Főoldal » Hírek » 82 éves hölgyet rabolt ki egy budapesti nő - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint egy több­szö­rö­sen bün­te­tett nő, a sér­tett érté­ke­i­nek meg­szer­zé­se érde­ké­ben, meg­lök­te a járó­bot­tal köz­le­ke­dő idős höl­gyet, aki ennek hatá­sá­ra a járda mel­let­ti sövény­nek, majd onnan a járda beton­já­ra esett. A gya­nú­sí­tot­tat az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a bíró­ság letartóztatta.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a nő 2021. augusz­tus 21- én a reg­ge­li órá­ban figyelt fel a 82 éves, járó­bot­tal is csak meg­le­he­tő­sen las­san, illet­ve nehe­zen köz­le­ke­dő sér­tett­re, aki vásár­lás­ból ért haza, a IX. kerü­le­ti lakóhelyére.

A gya­nú­sí­tott a tár­sas­ház udva­rá­ban oda­lé­pett az idős hölgy­höz és meg­kér­dez­te, hogy segíthet-e neki. A sér­tett nem vála­szolt, hanem kód­dal kinyi­tot­ta a kis­ka­put és belé­pett az udvar­ra. A gya­nú­sí­tott követ­te a sér­tet­tet, majd mellé lépett, bele­nyúlt a sér­tett váll­tás­ká­já­ba és onnan kivet­te a pénz­tár­cá­ját. Az idős hölgy ezt ész­re­vet­te, ezért rácsa­pott a gya­nú­sí­tott kezé­re, aki ennek hatá­sá­ra elej­tet­te a pénztárcát.

A gya­nú­sí­tott - tovább­ra is azzal a szán­dék­kal, hogy a sér­tett érté­ke­it meg­sze­rez­ze - ekkor a vál­lá­val meg­lök­te az idős­ko­rú nőt, aki ennek követ­kez­té­ben a járda mel­lett lévő sövény­nek esett, majd onnan lecsú­szott a betonjárdára.

Ezt kihasz­nál­va, a gya­nú­sí­tott fel­vet­te a föld­ről a sér­tett pénz­tár­cá­ját, kivett belő­le 5.000 forin­tot, majd elme­ne­kült a helyszínről.

A 38 éves nő pár nap­pal később, elfo­ga­tó­pa­rancs alap­ján került kézre, őt a Buda­pes­ti IX. kerü­le­ti Rend­őr­ka­pi­tány­ság nyo­mo­zói idős­ko­rú, a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett rab­lás bűn­tett meg­ala­po­zott gya­nú­ja miatt hall­gat­ták ki gyanúsítottként.

A gya­nú­sí­tás tár­gyát képe­ző bűn­cse­lek­mény kiemelt tár­gyi súlyú, emel­lett a gya­nú­sí­tott egyik, ható­sá­gok előtt ismert lak­cí­mén sem tar­tóz­ko­dik, elfo­gá­sa is elfo­ga­tó­pa­rancs útján tör­tént. Ezek alap­ján meg­ala­po­zot­tan lehet követ­kez­tet­ni arra, hogy a jelen­lé­te az eljá­rás­ban csak letar­tóz­ta­tá­sá­val biztosítható.

A gya­nú­sí­tott emel­lett bün­te­tett elő­éle­tű, koráb­ban már szá­mos hason­ló jel­le­gű, vagyo­ni elle­ni bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­se miatt állt bíró­ság előtt. A meg­ala­po­zott gyanú sze­rin­ti rab­lást több­szö­rös és külö­nös vissza­eső­ként követ­te el. Leg­utób­bi bün­te­té­sé­ből két hónap­pal koráb­ban sza­ba­dult, fel­té­te­les kedvezménnyel.

Mind­ezek­re figye­lem­mel, a gya­nú­sí­tott ese­té­ben a bűn­is­mét­lés veszé­lye reális.

A Buda­pes­ti IX. Kerü­le­ti Ügyész­ség letar­tóz­ta­tás­ra tett indít­vá­nyá­val a nyo­mo­zá­si bíró min­den­ben egyet­ér­tett, és a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát elren­del­te. A vég­zés nem végleges.