Főoldal » Archív » 82 millió forintos adóhiányt okozott az ügyvéd

Koráb­ban a sajtó is hírt adott arról, hogy a Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség Kapos­vá­ri Regi­o­ná­lis Osz­tá­lya hiva­ta­li vissza­élés­re irá­nyu­ló hiva­ta­li vesz­te­ge­tés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt vádat emelt egy kapos­vá­ri ügy­véd és 10 társa ellen.

A Somogy Megyei Főügyész­ség ezzel a bűn­üggyel össze­füg­gés­ben emelt most vádat az ügy­véd­del szem­ben, külö­nö­sen nagy vagyo­ni hát­rányt okozó, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te miatt, mivel a vád­lott több mint 226 mil­lió forint jöve­de­lem után mulasz­tott el adót fizetni.

A vád­lott 2011 és 2015 között bal­ese­ti káro­sul­tak peres kép­vi­se­le­tét látta el biz­to­sí­tó tár­sa­sá­gok­kal szem­ben. A biz­to­sí­tók ebben az idő­szak­ban több mint 1,1 mil­li­árd forint kár­té­rí­tést fizet­tek ki az ügy­fe­lek­nek oly módon, hogy a kár­té­rí­té­si össze­get az ügy­véd  leté­ti szám­lá­já­ra tel­je­sí­tet­ték. A vád­lott a biz­to­sí­tók­tól kapott pénz­ből levon­ta az ügy­vé­di mun­ka­dí­ját, majd a fenn­ma­ra­dó össze­get átutal­ta az ügyfeleinek.

Ebből a tevé­keny­ség­ből a vád­lott­nak több száz mil­lió forint jöve­del­me kelet­ke­zett, azon­ban 395 ügy­fél ese­té­ben az ügy­vé­di mun­ka­dí­ja­i­nak egy részé­ről nem adott szám­lát és bevé­te­lé­nek ezen részét nem sze­re­pel­tet­te az adó­be­val­lá­sa­i­ban sem, így 226 mil­lió forint jöve­del­met tit­kolt el az adó­ha­tó­ság elől.

A vád­lott a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­vel össze­sen 82 mil­lió forint adó­hi­ányt oko­zott az álla­mi költségvetésnek.

Az ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta, vala­mint indít­ványt tett arra is, hogy a bíró­ság tilt­sa el a vád­lot­tat az ügy­vé­di fog­lal­ko­zás gya­kor­lá­sá­tól. Mivel a bűn­cse­lek­ményt haszon­szer­zés cél­já­ból követ­te el, az ügyész­ség pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát is indítványozta.