Főoldal » Hírek » Nógrád Vármegyei Főügyészség » 9 évre ítélték első fokon az ittas gázolót, aki a barátjára fogta a halálos baleset okozását- a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség köz­le­ke­dé­si ügyé­szé­nek vád­ira­ta alap­ján a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság első fokon 9 év bör­tön­re ítél­te azt a 41 éves sal­gó­tar­já­ni fér­fit, aki 2020 janu­ár­já­ban itta­san halál­ra gázolt egy fia­tal nőt, majd meg­ál­lás nél­kül elhaj­tott a hely­szín­ről, utóbb pedig barát­já­ra fogta a bal­eset oko­zá­sát.

A férfi – akit 2002-ben ittas veze­tés miatt egy évre eltil­tot­tak a jár­mű­ve­ze­tés­től, de mivel után­kép­zé­si köte­le­zett­sé­gét nem tel­je­sí­tet­te, így érvé­nyes veze­tői enge­déllyel azóta nem ren­del­ke­zett – 2020. janu­ár 17-én este 6 óra körül Sal­gó­tar­ján lakott terü­le­tén ittas álla­pot­ban vezet­te teher­gép­ko­csi­ját a Rákó­czi úton, mint­egy 70 km/h sebes­ség­gel. A menet­irány sze­rin­ti bal oldal­ról egy 24 éves nő akart átkel­ni az úttes­ten, akit a férfi az ittas­sá­ga miatt nem vett észre, így jár­mű­ve jobb első részé­vel féke­zés és irány­vál­tás nél­kül elütöt­te a nőt, aki addig­ra már 10 métert meg­tett az úttes­ten.

A bal­eset után a férfi nem állt meg, hol­ott a gép­ko­csi szél­vé­dő­je is betört, így nem győ­ző­dött meg arról, hogy a gya­lo­gos megsérült-e, illet­ve segít­ség­nyúj­tás­ra szorul-e, ehe­lyett azért, hogy a bün­te­tő­jo­gi fele­lős­ség­re vonás alól kibúj­jon, egy par­ko­ló­ba haj­tott.

A bal­eset követ­kez­té­ben a sér­tett az élet­tel össze­egyez­tet­he­tet­len sérü­lé­se­ket elszen­ved­ve a hely­szí­nen elhunyt.

A férfi néhány perc múlva gya­log vissza­ment a hely­szín­re, ahol a rend­őrök­nek valót­la­nul az adta elő, hogy a bal­eset­kor ő utas­ként tar­tóz­ko­dott a gép­jár­mű­ben és azt egy barát­ja vezet­te, aki – miu­tán a teher­au­tó­val lepar­kol­tak – elsza­ladt. A fér­fit meg is nevez­te, akit e val­lo­má­sa alap­ján őri­zet­be is vet­tek, majd a beszer­zett bizo­nyí­té­kok alap­ján két nap múlva sza­ba­don enged­ték.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség a nyo­mo­zás elren­de­lé­se­kor ered­mé­nye­sen indít­vá­nyoz­ta a gázo­ló letar­tóz­ta­tá­sát, majd 2020. már­ci­us 25-én vádat is emelt a letar­tóz­ta­tás­ban lévő férfi ellen halált okozó, ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés bűn­tet­te, segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sá­nak a veszély­hely­ze­tet elő­idé­ző által elkö­ve­tett bűn­tet­te és hamis vád bűn­tet­te miatt.

A Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság 2020. szep­tem­ber 30-án a meg­bá­nás csí­rá­ját sem muta­tó vád­lot­tat az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en mond­ta ki bűnös­nek, és 9 év bör­tön­bün­te­tés­re, 10 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra, továb­bá vég­le­ges hatá­lyú jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás­ra ítél­te, vala­mint köte­lez­te a közel fél­mil­lió forint­ra rúgó bűn­ügyi költ­sé­gek meg­fi­ze­té­sé­re is.

Az íté­let ellen az ügyész súlyo­sí­tá­sért, a  vád­lott és a védő­je pedig fel­men­té­sért, másod­la­go­san eny­hí­té­sért fel­leb­be­zett.

A férfi letar­tóz­ta­tá­sát a bíró­ság fenn­tar­tot­ta, így rács mögött kell kivár­nia a másod­fo­kú íté­let meg­ho­za­ta­lát is.

A hely­szí­ne­lés­ről készült fény­ké­pek az aláb­bi lin­ken tekint­he­tő­ek meg:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/lezart-nyomozas-10#5