Főoldal » Archív » 92 ember csapott be az internetes csaló

A Nagy­kő­rö­si Járá­si Ügyész­ség csa­lás vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a kom­lói fér­fi­val szem­ben, aki inter­ne­ten fel­adott hamis hir­de­té­sek­kel több mint 90 embert csa­pott be és káro­sí­tott meg.

A bűn­ügy vád­lott­ja, egy kom­lói férfi alkal­mi mun­ká­ból élt. Nem volt rend­sze­res jöve­del­me. 2015 már­ci­u­sá­ban elha­tá­roz­ta, hogy azzal fog pénzt keres­ni, hogy külön­bö­ző inter­ne­tes hir­de­tő olda­la­kon autó­al­kat­ré­sze­ket, hor­gász­fel­sze­re­lést, kato­nai bakan­cso­kat kínál ked­ve­ző áron. A vád­lott­nak sem­mi­lyen for­rá­sa, lehe­tő­sé­ge nem volt arra, hogy a hir­de­tett áru­kat beszerezze.

A hir­de­tés­re jelent­ke­ző vevők­kel a meg­ren­delt áruk vétel­árát előre, a nevelt lánya bank­szám­lá­já­ra utaltatta.

Az ország külön­bö­ző pont­ja­i­ról jelent­ke­ző 92 sér­tett pár ezer forint­tól 40.000,- forin­tig ter­je­dő össze­ge­ket fize­tett a vád­lott­nak. Ám a meg­ren­delt árut senki sem kapta meg.

A vád­lott a csa­lás útján 2015 már­ci­u­sá­tól 2017 szep­tem­be­ré­ig közel egy mil­lió forin­tot zse­belt be.

A Nagy­kő­rö­si Járá­si Ügyész­ség sza­bály­sér­té­si érték­ha­tárt meg nem hala­dó kárt okozó, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás vét­sé­gé­vel vádol­ja a fér­fit. Az ügyész­ég fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a vád­lot­tal szemben.