Főoldal » Archív » A 73 éves férfi többször, súlyosan bántalmazta a 67 éves feleségét- A Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Járá­si Ügyész­ség két rend­be­li, a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja a fér­fit.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a férfi 2018-ban és 2019-ben is súlyos sérü­lé­se­ket okoz­va bán­tal­maz­ta a vele 48 éve házas­ság­ban élő fele­sé­gét egy Győr-Moson-Sopron megyei falu­ban. A tett­le­ges­ség­be tor­kol­ló viták a férfi ita­lo­zá­si szo­ká­sa­i­ra vol­tak vissza­ve­zet­he­tők.

Az első bán­tal­ma­zás alkal­má­val a férfi az ott­ho­nuk elő­szo­bá­já­ban meg­lök­te a sér­tet­tet, aki ettől hanyatt esett. A fele­ség véde­ke­zés­re emel­te a kezét, de a férje úgy meg­csa­var­ta azt, hogy a sér­tett­nek kifi­ca­mo­dott a válla.

Máso­dik alka­lom­mal a férfi az udva­ron lökte meg a fele­sé­gét, majd a föld­re eső sér­tet­tet leg­alább ötször meg­rúg­ta, jobb kezét meg­csa­var­ta. A sér­tett a bán­tal­ma­zás­tól szegy­csont­tö­rést, zúzó­dá­so­kat és jobb fel­kar­já­nak fica­mát szen­ved­te el.

A fér­fi­vel szem­ben kiszab­ha­tó sza­bad­ság­vesz­tés mér­té­ke a hal­ma­za­ti sza­bá­lyok­ra tekin­tet­tel hét és fél év.

Az ügyész­ség gyor­sí­tott eljá­rás­ban bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra és fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt.