Főoldal » Hírek » A 81 éves embercsempész - a Baranya Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sik­ló­si Járá­si Ügyész­ség ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt emelt vádat egy fran­cia állam­pol­gár ellen, aki Magyar­or­szág­ról Nyugat-Európába akart ille­gá­lis határ­át­lé­pő­ket csem­pész­ni.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a 81 éves, lao­szi szü­le­té­sű fran­cia állam­pol­gár­sá­gú férfi 2022 szep­tem­be­ré­ben meg­ál­la­po­dott egy, az eljá­rás során isme­ret­le­nül maradt tár­sá­val abban, hogy a magyar állam­ha­tár déli sza­ka­szát jog­el­le­ne­sen átlé­pő beván­dor­ló­kat fog Magyar­or­szá­gon át Nyugat-Európába jut­tat­ni. Ennek érde­ké­ben a vád­lott egy görög honos­sá­gú sze­mély­gép­ko­csi­val 2022 szep­tem­be­ré­ben Buda­pest­ről az ország déli részé­be indult.

Idő­köz­ben két viet­ná­mi és egy nepá­li állam­pol­gár Hor­vát­or­szág­ba utaz­tak azzal a szán­dék­kal, hogy Magyar­or­szá­gon keresz­tül Nyugat-Európába jus­sa­nak. Ennek érde­ké­ben kap­cso­lat­ba lép­tek egy ázsi­ai fér­fi­val, aki a három sze­mélyt gép­ko­csi­val Zág­ráb­ból a magyar-horvát határ köze­lé­be szál­lí­tot­ta, ahon­nan a három beván­dor­ló a Dráva folyó­ig gya­lo­golt, ahon­nan egy csó­nak­kal Magyar­or­szág terü­le­té­re lép­tek. Ezt köve­tő­en a határ­sér­tő sze­mé­lyek a koráb­ban kapott tér­ké­pes útmu­ta­tá­so­kat követ­ve egy előre meg­ha­tá­ro­zott terü­let­re gya­lo­gol­tak, ahol vár­ták az álta­luk koráb­ban nem ismert, azon­ban a későb­bi szál­lí­tá­suk­ban segéd­ke­ző vád­lott meg­ér­ke­zé­sét.

A vád­lott a sze­mély­gép­ko­csi­já­val a meg­je­lölt terü­let­re ért, ahol a három vára­ko­zó ille­gá­lis beván­dor­lót fel­vet­te, majd elin­dult velük. A rend­őrök azon­ban rövid­del ezt köve­tő­en intéz­ked­tek vele és a határ­sér­tő sze­mé­lyek­kel szem­ben is. 

A férfi cse­lek­mé­nye az állam­ha­tár átlé­pé­sé­hez több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­nek a meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkal­mas.