Főoldal » Archív » A BAH csomópontnál történt halálos közlekedési baleset gyanúsítottjának előzetes letartóztatását indítványozza az ügyészség

A mol­do­vai állam­pol­gár­sá­gú férfi a meg­ala­po­zott gyanú sze­rint két napja a XI. kerü­let­ben az álta­la veze­tett kis­te­he­gép­ko­csi­val köz­le­ke­dé­si bal­ese­tet oko­zott, amely­ben össze­sen tíz sze­mély sérült meg, közü­lük egy ember a hely­szí­nen éle­tét vesztette.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint 2017. szep­tem­ber 6-án a haj­na­li órák­ban a gya­nú­sí­tott egy bol­gár fel­ség­jel­zé­sű kis­te­her­gép­ko­csi­val köz­le­ke­dett a XI. kerü­let­ben, a BAH cso­mó­pon­ti felül­já­rón a Hegy­al­ja út irá­nyá­ból a Buda­ör­si út irányába.

A gya­nú­sí­tott a ren­del­ke­zés­re álló ada­tok alap­ján a menet­irá­nya sze­rint bal olda­li – szem­köz­ti – for­gal­mi sáv­ban haladt, amely miatt a felül­já­ró leg­ma­ga­sabb pont­já­hoz, és egy­ben egy útka­nya­ru­lat­hoz érve össze­üt­kö­zött a vele szem­ből érke­ző, sza­bá­lyo­san, a menet­irá­nya sze­rin­ti jobb olda­li for­gal­mi sáv­ban köz­le­ke­dő személygépkocsival.

Az ütkö­zés követ­kez­té­ben a kis­te­her­gép­ko­csi az olda­lá­ra borul­va állt meg.

A bal­eset­ben össze­sen tíz sze­mély - köz­tük a gya­nú­sí­tott - sérült meg; a sze­mély­gép­ko­csi veze­tő­je olyan súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy a hely­szí­nen éle­tét vesztette.

A mol­do­vai állam­pol­gár­sá­gú gya­nú­sí­tott Magyar­or­szág terü­le­tén sem lakó-, illet­ve tar­tóz­ko­dá­si hellyel, sem Magyar­or­szág­hoz kap­cso­ló­dó bár­mi­lyen köte­lék­kel nem ren­del­ke­zik. A való­di, illet­ve tény­le­ges tar­tóz­ko­dá­si helye jelen­leg nem álla­pít­ha­tó meg, ami a bal­eset igen súlyos ered­mé­nye­i­re is figye­lem­mel meg­ala­poz­za annak a veszé­lyét, hogy sza­bad­lá­bon hagyá­sa ese­tén a nyo­mo­zó ható­ság elől elrej­tőz­ne, vagy az orszá­got elhagyná.

Mind­er­re figye­lem­mel a Buda­pes­ti VI. és VII. Kerü­le­ti Ügyész­ség halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sa vét­sé­gé­nek meg­ala­po­zott gya­nú­ja miatt a férfi elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­za, amely­nek kér­dé­sé­ben a Budai Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a mai napon hoz döntést.

Az ügy­ben a nyo­mo­zást a Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság teljesíti.