Főoldal » Hírek » A bántalmazást követő napon lett rosszul a sértett - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Somogy Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki ok nél­kül verte meg koráb­bi élet­tár­sa édesapját.

A vád­irat lénye­ge sze­rint a vád­lott – a volt pár­já­val közös, any­já­val és annak szü­le­i­vel lakó - kis­gyer­me­két láto­gat­ta meg 2021 augusz­tu­sá­ban a Nagy­atád­hoz köze­li faluban.

A ház udva­rán tar­tóz­ko­dó férfi a láto­ga­tás végén - előz­mény nél­kül - szi­dal­maz­ni kezd­te a nagyot halló, idős sér­tet­tet, aki a vád­lott köze­lé­ben, a tera­szon pihent. A sér­tett azon­ban nem értet­te, hogy mit mon­dott neki az uno­ká­ja apja, ezért oda­ment hozzá. Az indu­la­tos ter­helt ekkor ököl­lel több­ször fejen ütöt­te az idős fér­fit, majd a föld­re lökte, ahol a fejé­nél meg is rúgta, végül az utcán par­ko­ló kocsi­já­ba ült és elhajtott.

A sér­tett más­nap fáj­lal­ta a fejét, szé­dült, nehe­zen kapott leve­gőt, ezért a hoz­zá­tar­to­zói kór­ház­ba vitték.

Az idős férfi a vád­lott bán­tal­ma­zá­sa követ­kez­té­ben nyolc napon túl, hat-nyolc hét alatt gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, mivel kopo­nyá­ján vér­öm­leny ala­kult ki, vala­mint kemény­agy­hár­tyá­já­nál is vér­gyü­lem kép­ző­dött. Az élet­ve­szé­lyes álla­pot elma­ra­dá­sa csak a vélet­len­nek volt köszönhető.

Az ügyész­ség a Kapos­vá­ri Tör­vény­szék­hez benyúj­tott vád­ira­tá­ban a vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indítványozott.

A fel­hasz­nált fény­ké­pet a nagy­atá­di rend­őrök készí­tet­ték a bán­tal­ma­zás helyszínén.