Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Rendezvények » A Baranya Megyei Főügyészség és a Pécsi Fellebbviteli Főügyészség évértékelő értekezlete

A Bara­nya Megyei Főügyész­ség és a Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség 2019. ápri­lis 24-én tar­tott közös hiva­ta­li érte­kez­le­ten érté­kel­te 2018. évi tevé­keny­sé­gét. Az érte­kez­le­ten részt vett dr. Belo­vics Ervin bün­te­tő­jo­gi leg­főbb ügyész helyettes. 

Az érté­kez­le­tet dr. Varga-Koritár György főügyész nyi­tot­ta meg, aki beszá­molt a Bara­nya Megyei Főügyész­ség sze­mély­ügyi hely­ze­té­ről, vala­mint a tárgyi-infrastrukturális fel­té­te­lek­ről, és a fej­lesz­té­si ter­vek­ről. A főügyé­szi meg­nyi­tót köve­tő­en dr. Pet­ré­te­i­né dr. Malom­so­ki Csil­la bün­te­tő­jo­gi főügyész­he­lyet­tes és dr. Szita Lász­ló köz­ér­dek­vé­del­mi főügyész­he­lyet­tes szá­molt be a szak­ágak 2019. évi tevékenységéről.

Ezután Bern­hardt Ist­ván­né dr. fel­lebb­vi­te­li főügyész ismer­tet­te a Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség műkö­dé­sé­nek sze­mé­lyi és tár­gyi fel­té­te­le­it, majd össze­gez­te a bün­te­tő­jo­gi szak­ág ered­mé­nye­it, vala­mint a köz­jo­gi szak­ág szak­mai tevé­keny­sé­gé­nek muta­tó­it. Meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy a szer­ve­zet tevé­keny­sé­ge meg­fe­lel a szak­sze­rű­ség, idő­sze­rű­ség és tör­vé­nyes­ség követelményeinek.

A szak­ági beszá­mo­ló­kat köve­tő­en dr. Belo­vics Ervin bün­te­tő­jo­gi leg­főbb ügyész helyet­tes fel­hív­ta a figyel­met az új bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény egyes jog­al­kal­ma­zá­si prob­lé­má­i­ra, majd  meg­kö­szön­te a főügyész­sé­gek dol­go­zó­i­nak ered­mé­nyes munkáját.