Főoldal » Hírek » A barátja gyermekét zaklatta szexuálisan egy férfi - a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség, mint másod­fo­kon eljá­ró ügyész­ség a bün­te­té­sek hely­ben­ha­gyá­sá­ra tett indít­ványt annak a fér­fi­nak az ügyé­ben, aki fenye­ge­tés­sel kény­sze­rí­tett sze­xu­á­lis cse­lek­mény­re egy gyermeket.

Az első­fo­kon eljárt Szol­no­ki Tör­vény­szék a vád­lot­tat sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te miatt 15 év sza­bad­ság­vesz­tés­re, 10 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te és vég­le­ges hatá­lyú fog­lal­ko­zás­tól eltil­tás­ra ítélte.

A nem jog­erős íté­let sze­rint a vád­lott bizal­mas kap­cso­la­tot ala­kí­tott ki gyer­mek­ko­ri barát­já­nak fiú­gyer­me­ké­vel, akit 8 és 9 éves kora között közös lakó­he­lyü­kön több alka­lom­mal sze­xu­á­li­san zak­la­tott és fenye­ge­tés­sel sze­xu­á­lis cse­lek­mény vég­zé­sé­re, illet­ve annak eltű­ré­sé­re kényszerítette. 

Az első­fo­kú íté­let ellen a vád­lott és védő­je fel­men­tés érde­ké­ben jelen­tett be fellebbezést.

A fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint az első­fo­kú bíró­ság íté­le­te meg­ala­po­zott, a kisza­bott sza­bad­ság­vesz­tés tar­ta­ma ará­nyos és a fog­lal­ko­zás­tól eltil­tás alkal­ma­zá­sá­ra is tör­vé­nye­sen került sor. Az ügy­ben másod­fo­kon a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la jár el.