Főoldal » Hírek » A barátnőit futtatta, illetve rablásra vette rá - a Békés Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szar­va­si Járá­si Ügyész­ség erő­szak­kal és egyéb befo­lyá­si viszonnyal vissza­él­ve üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett ember­ke­res­ke­de­lem bűn­tet­te, vala­mint rab­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy 37 éves bün­te­tett elő­éle­tű szar­va­si nő ellen, aki barát­nő­it fut­tat­ta és rab­lás­ra vette rá.

A nő 2015-ben az egyik közös­sé­gi por­tá­lon ismer­ke­dett meg egy akkor 16 éves fia­tal lánnyal, aki­vel annak ren­de­zet­len csa­lá­di éle­tét, fia­tal élet­ko­rát, befo­lyá­sol­ha­tó­sá­gát kihasz­nál­va mély érzel­mi, sze­rel­mi kap­cso­la­tot ala­kí­tott ki. Később a fia­tal lány Máté­szal­ká­ról oda köl­tö­zött hozzá Szar­vas­ra. A ter­helt 2018 őszén ugyan­ilyen fóru­mon ismer­ke­dett meg egy már fel­nőtt­ko­rú fia­tal nővel, aki koráb­ban neve­lő­in­té­zet­ben nevel­ke­dett, vele is sze­rel­mi kap­cso­la­tot ala­kí­tott ki és nem sok­kal később a fia­tal nő Sió­fok­ról Sza­vas­ra, a ter­helt házá­ba költözött.

A ter­helt – kihasz­nál­va a két sér­tett sze­mé­lyi­ség jegye­it, füg­gő­sé­gi haj­la­mát – kiala­kí­tott egy kiszol­gál­ta­tott hely­ze­tet, amely­ben érzel­mi­leg magá­hoz kötöt­te a két fia­tal nőt azál­tal, hogy ele­in­te törő­dést, sze­re­te­tet muta­tott az irá­nyuk­ba, befo­gad­ta őket, csa­lá­dot biz­to­sí­tott a részük­re. Később mind­két sér­tet­tet rend­sze­re­sen tett­le­ge­sen bán­tal­maz­ta, testi fenyí­tés­ben része­sí­tet­te, mely­nek követ­kez­té­ben fél­tek tőle, és kép­te­le­nek vol­tak a saját aka­ra­tuk­nak meg­fe­le­lő maga­tar­tás tanú­sí­tá­sá­ra, és arra, hogy kiszol­gál­ta­tott hely­ze­tü­ket meg­vál­toz­tat­va vissza­tér­je­nek a nor­mál életükbe.

A ter­helt ebben a hely­zet­ben 2019-ben mind­két sér­tet­tet rávet­te arra, hogy az ő szar­va­si házá­ban és más ingat­la­nok­ban pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­sé­get végez­ze­nek, és a bevé­telt adják át neki, ille­tő­leg több­ször Svájc­ba és Német­or­szág­ba is kivit­te őket ugyan­ezen cél­lal. A két nő leg­ke­ve­sebb 3 mil­lió forin­tot kere­sett a sze­xu­á­lis tevé­keny­ség nyúj­tá­sá­val, ame­lyet a ter­helt­nek átadtak.

Ezen felül a ter­helt arra is rávet­te a két sér­tet­tet, hogy egy szar­va­si fér­fi­tól külön­bö­ző dol­go­kat lop­ja­nak el közö­sen oly módon, hogy evég­ből az idős sér­tet­tet öntu­dat­lan álla­pot­ba helye­zik. Ebből a cél­ból a ter­helt és az egyik nő 2018. novem­ber 04-én, az esti órák­ban – tele­fo­non tör­tént elő­ze­tes egyez­te­tést köve­tő­en – meg­je­len­tek a sér­tett férfi házá­nál, és miköz­ben a fia­tal nő elte­rel­te a férfi figyel­mét, a ter­helt altató-nyugtató hatá­sú szert tett a poha­rá­ba, ami­től a férfi elaludt. Ekkor a ter­helt és társa több mint 700.000 forint érték­ben vett magá­hoz kész­pénzt, valu­tát, és külön­bö­ző elekt­ro­ni­kai cik­ke­ket, köz­tük táb­la­gé­pe­ket és laptopokat.

2019. már­ci­us 15-én meg­is­mét­lő­dött az eset. Az elkö­ve­tő rábí­rá­sá­ra a két fia­tal nő jelent meg az idős fér­fi­nál és a ter­helt­től kapott altató-nyugtató hatá­sú gyógy­szert az ita­lá­ba kever­ték, majd a ház­ból 50.000 forint érték­ben vet­tek maguk­hoz egy mobil­te­le­font, kész­pénzt és némi fagyasz­tott húst és ételt. 

A járá­si ügyész­ség mér­té­kes indít­ványt is tar­tal­ma­zó vád­ira­tá­ban elsőd­le­ge­sen arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság a nő letar­tóz­ta­tá­sát az első­fo­kú ügy­dön­tő hatá­ro­za­tá­nak kihir­de­té­sé­ig tart­sa fenn.

Ezen felül a járá­si ügyész­ség indít­vá­nya arra irá­nyult, hogy a bíró­ság a nőt beis­me­ré­se ese­tén is vég­re­haj­tan­dó fegy­ház­bün­te­tés­re ítél­je, tilt­sa el a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól, a pros­ti­tú­ci­ó­val szer­zett pénz ere­jé­ig ren­del­jen el vele szem­ben vagyon­el­kob­zást, és köte­lez­ze őt a rab­lás­sal oko­zott kár megtérítésére.

Az eljá­rás a Gyu­lai Tör­vény­szék előtt folytatódik.