Főoldal » Archív » A barátnője kutyáján állt bosszút a szakításért egy nagykőrösi férfi

A Nagy­kő­rö­si Járá­si Ügyész­ség állat­kín­zás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy fér­fi­val szem­ben, aki külö­nös szen­ve­dést okoz­va bán­tal­maz­ta volt barát­nő­je kutyáját.

A nagy­kő­rö­si férfi 2018. ápri­lis 08-án dél­előtt meg­ha­ra­gu­dott volt barát­nő­jé­re, ezért elha­tá­roz­ta, hogy bosszút áll rajta, és elpusz­tít­ja volt barát­nő­je kutyá­ját, egy fehér szőrű mál­tai selyem­ku­tyát, amely sza­kí­tá­su­kat köve­tő­en a fér­fi­nál maradt. A férfi a házá­nak udva­rán egy fej­sze­nyél­lel nagy erő­vel fejbe vágta a kutyát. A kutya az ütés­től azon­nal össze­ro­gyott, miköz­ben nagyot vonyí­tott, majd a férfi a fej­sze­nyél­lel még egyet ráütött a kutya tes­té­re. Ezután az állat már nem moz­gott, a férfi bele­tet­te egy zsák­ba, bekö­töt­te a zsák szá­ját, majd kerék­pár­ral elvit­te a Kőrös-ér part­já­ra, ahol talált egy ille­gá­lis sze­mét­le­ra­kó­he­lyet, és oda letet­te a zsákot.

Miu­tán a férfi haza­ment, fel­hív­ta volt barát­nő­jét, és közöl­te vele, hogy elaján­dé­koz­ta a kutyát.

A kutya az üté­sek­től nem pusz­tult el, azon­ban egyik olda­lá­ra lebé­nult, a zsák­ból nem tudott kisza­ba­dul­ni. Az álla­tot még ezen a napon 17 óra körü­li idő­ben meg­ta­lál­ták, éle­tét csak az állat­or­vo­si beavat­ko­zás men­tet­te meg.

Az elkö­ve­tő­vel szem­ben a Nagy­kő­rö­si Járá­si Ügyész­ség vádat emelt állat­kín­zás bűn­tet­te miatt. Bűnös­sé­gé­ről a Nagy­kő­rö­si Járás­bí­ró­ság fog dönteni.