Főoldal » Hírek » A Békés megyei ügyészi szervek munkatársainak elismerései az Ügyészség Napja alkalmából

Az Ügyész­ség Napja alkal­má­ból Békés megyé­ben több dol­go­zó is kapott elis­me­rést.

Az első magyar kirá­lyi ügyész­sé­gi tör­vény 1871. évi kihir­de­té­sé­nek, és ezzel az önál­ló ügyész­sé­gi szer­ve­zet lét­re­ho­zá­sá­nak az emlé­ké­re 1991. óta min­den év júni­us 10-én ünne­pe­li az ügyé­szi szer­ve­zet a Magyar Ügyész­ség Nap­ját. A Leg­főbb Ügyész­sé­gen tar­tott köz­pon­ti ünnep­sé­gen a leg­ma­ga­sabb elis­me­ré­se­ket vehet­ték át sze­mé­lye­sen az ügyé­szi szer­ve­zet mun­ka­tár­sai, és a részt­ve­vők előtt fel­ol­vas­ták a szin­tén ran­gos elis­me­rés­nek szá­mí­tó Magyar István-díjban része­sü­lők nevét is.

Ebben az évben leg­főbb ügyész úr a hosszú ideje lel­ki­is­me­re­te­sen vég­zett veze­tő­he­lyet­te­si és kiemel­ke­dő szak­mai mun­ká­ja elis­me­ré­sé­ül dr. Bene Gab­ri­el­la cím­ze­tes főügyész­sé­gi ügyész, békés­csa­bai járá­si veze­tő­he­lyet­tes ügyész részé­re Magyar István-díjat ado­má­nyo­zott, ame­lyet dr. Berg Márta főügyész mun­ka­tár­sai köré­ben adott át a kitün­te­tett részé­re.

A szűk kör­ben meg­tar­tott főügyész­sé­gi ren­dez­vé­nyen lel­ki­is­me­re­te­sen vég­zett szak­mai mun­ká­ja elis­me­ré­sé­ül dr. Tibo­ri Balázs gyu­lai járá­si ügyész­sé­gi ügyész­nek, kiemel­ke­dő hiva­tás­tu­dat­tal vég­zett mun­ká­ja elis­me­ré­sé­ül dr. Csáki Éva főügyész­ség­re kiren­delt békés­csa­bai járá­si ügyész­sé­gi alügyész­nek, magas szín­vo­na­lon vég­zett mun­ká­ja elis­me­ré­sé­ül Mezei Sán­dor főügyész­sé­gi tiszt­vi­se­lő­nek, míg kiemel­ke­dő szor­ga­lom­mal vég­zett mun­ká­ja elis­me­ré­sé­ül Korom­pai Bog­lár­ka bat­to­nyai járá­si ügyész­sé­gi írnok­nak ado­má­nyo­zott Ered­mé­nyes Mun­ká­ért Okle­vél elis­me­rést a leg­főbb ügyész nevé­ben a békés megyei főügyész.

A koronavírus-járvány ide­jén a köz­vet­le­nebb kap­cso­lat­tar­tás érde­ké­ben készí­tett – immár hagyo­má­nyos­nak nevez­he­tő – vide­ó­üze­net­ben köszön­töt­te mun­ka­tár­sa­it dr. Polt Péter leg­főbb ügyész úr az első ügyé­szi tör­vény kihir­de­té­sé­nek 151. évfor­du­ló­ja alkal­má­ból. A leg­főbb ügyész vide­ó­üze­ne­te és az Ügyész­ség Napja kap­csán kiadott köz­pon­ti saj­tó­köz­le­mény az aláb­bi elér­he­tő­sé­ge­ken tekint­he­tő meg:

https://ugyeszseg.hu/dr-polt-peter-legfobb-ugyesz-video-uzenete-az-ugyeszseg-napjan/

https://ugyeszseg.hu/unnepseg-az-ugyeszseg-napja-tiszteletere/