Főoldal » Archív » A besurranás után négy nappal ítélték el

A Kapos­vá­ri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség gyor­sí­tott eljá­rás­ban az elkö­ve­tés után négy nap­pal bíró­ság elé állí­tot­ta azt a fér­fit, aki 364.328,-Ft érté­kű kész­pénzt és valu­tát lopott el egy kapos­vá­ri panzióból.

A több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű vád­lott 2018. janu­ár ele­jén fog­ház­bün­te­tés­ből sza­ba­dult, majd egy kapos­vá­ri pan­zi­ó­ban szállt meg.

A vád­lott 2018. janu­ár 12-én a dél­utá­ni órák­ban kifi­gyel­te, hogy a sér­tett a szom­szé­dos szo­bát mikor hagy­ja el, majd oda besur­ran­va a sér­tett pénz­tár­cá­já­ból 50.000 forint és 1.200 sváj­ci frank össze­gű kész­pénzt lopott el.

A vád­lott a zsák­má­nyolt valu­tát forint­ra vál­tot­ta, majd mobil­te­le­font és ruhá­kat vásá­rolt magá­nak, albér­le­ti szo­bát bérelt, és még sport­fo­ga­dást is kötött, azon­ban a Kapos­vá­ri Rend­őr­ka­pi­tány­ság rend­őrei 2018. janu­ár 13-án elfogták.

Az őri­zet­ben lévő vád­lot­tat a bíró­ság 1 év fog­ház­ban vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés­re és 1 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te, vala­mint köte­lez­te a sér­tett­nek oko­zott kár meg­té­rí­té­sé­re. Az íté­let nem jog­erős, a bíró­ság az íté­let­hir­de­tés után lak­hely­el­ha­gyá­si tilal­mat ren­delt el a vád­lot­tal szemben.