Főoldal » Archív » A betörők arra akarták rávenni a sértettet, hogy ne tegyen feljelentést

Az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség a kisebb érték­re, dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te miatt indult bűn­ügy­ben két férfi letar­tóz­ta­tá­sá­nak hosszab­bí­tá­sá­ra tett indítványt.

Az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság 2019. ápri­lis 18. nap­ján ren­del­te el két férfi letartóztatását.

Az elkö­ve­tők 2019. ápri­lis 16. nap­ján éjjel meg­je­len­tek gép­ko­csi­val az esz­ter­go­mi sér­tett lakó­há­zá­nál. Az egyik férfi a beha­to­lás előtt 22 óra 45 perc­kor fel­hív­ta tele­fo­non a sér­tet­tet, aki nem vette fel a tele­font. Ezt köve­tő­en a másik gya­nú­sí­tott átug­rott a kerí­té­sen, majd a nála lévő szer­szá­mok­kal az ajtó­kat pró­bál­ta fel­tör­ni, ami nem járt siker­rel, ezért egy abla­kot fel­fe­szí­tett, amin keresz­tül beju­tott a házba. Az elkö­ve­tő a lakás­ban a szek­ré­nyek­ben kuta­tást vég­zett, ahon­nan négy infor­ma­ti­kai esz­közt, tele­fo­no­kat, kar­órá­kat, ira­to­kat és kész­pénzt vett magá­hoz össze­sen 500.000,- Ft-ot meg nem hala­dó értékben.

Ezt köve­tő­en a házba beha­to­ló elkö­ve­tő a sér­tett háló­szo­bá­já­ban is kutat­ni kez­dett, azért hogy a sér­tet­től kész­pénzt tulaj­do­nít­son el, ekkor azon­ban a sér­tett fel­éb­redt, ami­nek a hatá­sá­ra a gya­nú­sí­tott kime­ne­kült a ház­ból. A sér­tett a gya­nú­sí­tott után sza­ladt az udva­ron és a kerí­tés­nél a föl­dön fekve meg­ta­lál­ta és fel­is­mer­te. Ezt köve­tő­en a tet­te­nért férfi arra igye­ke­zett ráven­ni a sér­tet­tet, hogy ne szól­jon a rend­őr­ség­nek és meg­ígér­te, hogy az eltu­laj­do­ní­tott tár­gya­kat vissza­hoz­za. Később a gya­nú­sí­tot­tak együtt vissza­ad­ták a sér­tett­nek a tőle eltu­laj­do­ní­tott tár­gya­kat és mind­ket­ten pró­bál­ták rábe­szél­ni a sér­tet­tet, hogy ne tegyen feljelentést.

Az ügyész­ség meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek és a bűn­is­mét­lés­nek a veszé­lye mind­két gya­nú­sí­tot­tal szem­ben vál­to­zat­la­nul fenn áll, ezért indít­vá­nyoz­ta a letar­tóz­ta­tás határ­ide­jé­nek három hónap­pal tör­té­nő meghosszabbítását.

Az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság az ügyész­ség indít­vá­nyá­nak helyt adott, és az elkö­ve­tők letar­tóz­ta­tá­sá­nak határ­ide­jét 2019. augusz­tus 18. nap­já­ig meghosszabbította.