Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » A bíróság 11 év szabadságvesztés büntetésre ítélte a debreceni autós ámokfutót - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­sá­gon íté­let­tel zárult annak a fér­fi­nak az ügye, aki ellen Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te, köz­úti veszé­lyez­te­tés bűn­tet­te és ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat.

Az erő­sza­kos több­szö­rös vissza­eső vád­lott 2022. feb­ru­ár 8-án autó­já­val ittas álla­pot­ban mene­kült a rend­őrök elől és a több­szö­ri rend­őri figyel­mez­te­tés elle­né­re sem állt meg. A mene­kü­lés alatt a vád­lott gép­jár­mű­vét nagy sebes­ség­gel az egyik őt meg­ál­lí­ta­ni szán­dé­ko­zó rend­őr felé irá­nyí­tot­ta, aki úgy kerül­te el, hogy a vád­lott elüs­se, hogy elug­rott a kocsi elől a négy­sá­vos út sza­lag­kor­lát­ja felé. 

A Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­ság a fér­fit az ügyé­szi vád­irat­tal egye­ző­en bűnös­nek mond­ta ki, így hal­ma­za­ti bün­te­té­sül 11 év fegy­ház foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés­re, 10 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra és 7 év jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás­ra ítél­te. A bíró­ság továb­bá meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy mivel a vád­lott erő­sza­kos több­szö­rös vissza­eső, ezért nem bocsát­ha­tó fel­té­te­les szabadságra.

A bíró­ság íté­le­tét az ügyész­ség tudo­má­sul vette, míg a vád­lott és védő­je fel­leb­be­zést jelen­tet­tek be elle­ne, elsőd­le­ge­sen fel­men­té­sért, másod­la­go­san pedig enyhítésért.

Az ügy­ben koráb­ban kiadott saj­tó­köz­le­mé­nyek itt érhe­tő­ek el:

https://ugyeszseg.hu/menekules-kozben-majdnem-elutott-egy-rendort-a-kozponti-nyomozo-fougyeszseg-sajtokozlemenye/, https://ugyeszseg.hu/ujabb-amokfuto-aki-menekulese-kozben-majdnem-elutott-egy-rendort-a-kozponti-nyomozo-fougyeszseg-sajtokozlemenye/