Főoldal » Hírek » Menekülés közben majdnem elütött egy rendőrt - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­sá­gon, aki mene­kü­lés köz­ben majd­nem elütött egy rendőrt.

A vád­irat sze­rint 2022. feb­ru­ár 8-án, haj­nal­ban, Deb­re­cen­ben, az érvé­nyes veze­tői enge­déllyel nem ren­del­ke­ző 39 éves férfi kivon­ta magát a köz­úti ellen­őr­zés alól. Az ittas sofőr több tele­pü­lést érint­ve, hossza­san mene­kült a rend­őrök elől, miköz­ben figyel­men kívül hagy­ta a köve­tés­be bekap­cso­ló­dó rend­őrök meg­ál­lás­ra uta­sí­tó jel­zé­se­it, és szá­mos köz­le­ke­dé­si sza­bályt is meg­sze­gett. A férfi több­szö­rö­sen túl­lép­te a meg­en­ge­dett sebes­sé­get, és szán­dé­ko­san köz­vet­len veszély­nek tette ki az egyik rend­őr éle­tét, testi épségét.

Ami­kor a fér­fit egy négy­sá­vos főút­vo­na­lon meg­pró­bál­ták meg­ál­lí­ta­ni, addi­gi 120-140 km/h-s sebes­sé­gét nem csök­kent­ve a továb­bi mene­kü­lés szán­dé­ká­val gép­jár­mű­vét az intéz­ke­dő rend­őr felé kor­má­nyoz­ta, aki az elüté­sét csak úgy tudta elke­rül­ni, hogy elug­rott a gép­ko­csi elől. Végül az elkö­ve­tő Deb­re­cen bel­te­rü­le­tén egy jobb­ra ívelő útka­nya­ru­lat­ban elve­szí­tet­te a gép­ko­csi­ja felet­ti irá­nyí­tást és lesod­ró­dott az úttest menet­irány sze­rin­ti bal olda­lán lévő víz­el­ve­ze­tő árokba.

A nyo­mo­zó ügyész­ség hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak és köz­úti veszé­lyez­te­tés bűn­tet­té­vel, továb­bá ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­gé­vel vádol­ja az elkö­ve­tés óta letar­tóz­ta­tás­ban lévő több­szö­rö­sen bün­te­tett – erő­sza­kos több­szö­rös vissza­eső­nek minő­sü­lő – férfit.

Vád­ira­tá­ban az ügyész­ség arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság ítél­je a fér­fit fegy­ház­bün­te­tés­re és hatá­ro­zott ideig tartó jár­mű­ve­ze­tés­től eltiltásra.

A vád­lott által elkö­ve­tett bűn­cse­lek­mé­nyek bün­te­té­si téte­lé­nek felső hatá­ra – figye­lem­mel a hal­ma­za­ti, vala­mint az erő­sza­kos több­szö­rös vissza­esők­re vonat­ko­zó ren­del­ke­zé­sek­re – 15 év.

Az ügy­ben koráb­ban – vide­ó­val – kiadott köz­le­mény itt érhe­tő el: https://ugyeszseg.hu/ujabb-amokfuto-aki-menekulese-kozben-majdnem-elutott-egy-rendort-a-kozponti-nyomozo-fougyeszseg-sajtokozlemenye/.