Főoldal » Archív » A bíróság nem tartóztatta le a csoportos rablással gyanúsított fiatalkorúakat – az ügyészség fellebbezett a döntés ellen

A Fővá­ro­si Főügyész­ség az öt fia­tal­ko­rú letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta, a bíró­ság sze­rint ele­gen­dő, ha a lakó­he­lyük sze­rin­ti fővá­ro­si kerü­le­tet nem hagy­hat­ják el; az ügyész­ség fel­leb­be­zést jelen­tet­te be a dön­tés ellen.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint az öt, 12-15 év közöt­ti fia­tal, 2020. janu­ár 9-én, a kora dél­utá­ni órák­ban, más­fél órán belül, Buda­pes­ten, az Örs Vezér terén, négy kis­ko­rút kísé­relt meg kira­bol­ni, egyet eredményesen.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság ren­del­je el a gya­nú­sí­tot­tak letar­tóz­ta­tá­sát, ame­lyet javí­tó­in­té­zet­ben haj­tas­son végre, hogy a tan­kö­te­le­zett­sé­gük­nek ele­get tehes­se­nek. Az ügyész­ség állás­pont­ja sze­rint eny­hébb kény­szer­in­téz­ke­dés­sel nem zár­ha­tó ki a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek és a bűn­is­mét­lés­nek a veszélye.

A Budai Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy a gyanú meg­ala­po­zott, a letar­tóz­ta­tás helyett azon­ban bűn­ügyi fel­ügye­le­tet ren­delt el és csak a bűn­is­mét­lés veszé­lyét álla­pí­tot­ta meg. A bíró­ság köte­lez­te a gya­nú­sí­tot­ta­kat, hogy lakó­he­lyük sze­rin­ti buda­pes­ti kerü­le­tet nem hagy­hat­ják el, nem hiá­nyoz­hat­nak az isko­lá­ból, és nem tart­hat­nak egy­más­sal kap­cso­la­tot. Emel­lett elren­del­te, hogy távol kell tar­ta­ni­uk magu­kat a sértettektől.

A vég­zés ellen az ügyész­ség mind­egyik fia­tal vonat­ko­zá­sá­ban fel­leb­be­zést jelen­tett be a letar­tóz­ta­tás érdekében.

Az ügyész­ség állás­pont­ja sze­rint a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek veszé­lye is meg­ál­la­pít­ha­tó, vala­mint a kap­cso­lat­tar­tás tilal­ma – a letar­tóz­ta­tás ese­tét kivé­ve – Buda­pes­ten, a fia­ta­lok ren­del­ke­zé­sé­re álló XXI. szá­za­di tech­ni­kai lehe­tő­sé­gek mel­lett, rend­kí­vül nehe­zen hajt­ha­tó végre és ellen­őriz­he­tő. Ezen túl a for­gal­mas buda­pes­ti köz­te­rü­le­ten tör­té­nő soro­zat­rab­lás meg­kí­sér­lé­se azt mutat­ja, hogy a gya­nú­sí­tot­tak a tár­sa­dal­mi sza­bá­lyo­kat sem­mi­be veszik, és ha sza­ba­don mozog­hat­nak a lakó­he­lyük kerü­le­té­ben, ismét újabb bűn­cse­lek­ményt követ­het­nek el.