Főoldal » Hírek » A biztonsági őrbe is belekötött – a visszaeső garázda letartóztatását indítványozta az ügyészség - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta annak a fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, akit a nyo­mo­zó ható­ság azzal gya­nú­sít, hogy 2021. augusz­tus 24-én Sze­ged autóbusz-pályaudvarán garázdálkodott.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a gya­nú­sí­tott a fenti napon, a déli órák­ban isme­ret­len indok­ból a busz­ál­lo­más egyik meg­ál­ló­já­ban vára­ko­zó férfi irá­nyá­ba rúgott. Mivel a meg­tá­ma­dott sze­mély vissza­rú­gott, illet­ve egy másik ott vára­ko­zó is távo­zás­ra szó­lí­tot­ta fel, a közel­ben álló taxik felé indult, miköz­ben mind­vé­gig ordi­bált és kezé­ben tar­tott hol­mi­ját dobál­ta. Az elkö­ve­tő­re fel­fi­gyelt és oda­lé­pett hozzá egy biz­ton­sá­gi őr, mire őt a gya­nú­sí­tott szi­dal­maz­ni kezd­te és eltol­ta magá­tól. Ekkor a biz­ton­sá­gi őr a kezét meg­fog­va pró­bál­ta a fér­fit az állo­más terü­le­té­ről eltá­vo­lí­ta­ni, aki erre leköp­te, lök­dös­te vala­mint ököl­lel az arcán is meg­ütöt­te őt.

A kihí­vó­an közös­ség­el­le­nes, erő­sza­kos maga­tar­tást tanú­sí­tó fér­fit végül a biz­ton­sá­gi őr lefog­ta, a föld­re vitte és a rend­őrök kiér­ke­zé­sé­ig ott tar­tot­ta, annak elle­né­re, hogy őt ezalatt a gya­nú­sí­tott több­ször is meg­ütöt­te öklé­vel. Az eset­tel össze­füg­gés­ben a biz­ton­sá­gi őrnek sérü­lé­se nem keletkezett.

A járá­si ügyész­ség a garáz­da­ság vét­sé­ge miatt indult eljá­rás­ban a bűn­is­mét­lés veszé­lyé­re figye­lem­mel indít­vá­nyoz­ta a férfi letar­tóz­ta­tá­sá­nak egy hónap­ra tör­té­nő elren­de­lé­sét. A gya­nú­sí­tott ugyan­is több alka­lom­mal állt már bíró­ság előtt, rész­ben hason­ló jel­le­gű bűn­cse­lek­mé­nyek miatt, és a jelen cse­lek­mé­nyét is nem sok­kal koráb­bi bün­te­té­se vég­re­haj­tá­sá­nak befe­je­zé­se után követ­te el. 

Az indít­vány tár­gyá­ban a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a mai napon, tele­kom­mu­ni­ká­ci­ós esz­köz útján meg­tar­tan­dó ülé­sen fog dönteni.