Főoldal » Hírek » A bolti rabló először megkérdezte,van-e pénz a kasszában - a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kazinc­bar­ci­kai Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy huszon­éves férfi ellen rab­lás bűn­tet­te miatt, aki a vád­ban fog­lal­tak sze­rint bement a dohány­bolt­ba, meg­kér­dez­te az eladó­nőt, hogy tud-e vissza­ad­ni, majd, hogy van-e pénz a kasszá­ban. Ezután közöl­te, hogy ez egy rab­ló­tá­ma­dás. A fel­lé­pé­se az eladó­nő­ben komoly félel­met kel­tett. A férfi a pult mögé benyúl­va, elvet­te a dohány­ter­mé­ke­ket és az alko­ho­los italokat.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2022 decem­be­ré­nek végén, a déli órák­ban bement egy kazinc­bar­ci­kai dohány­bolt­ba. Elő­ször meg­kér­dez­te az eladó­nő­től, hogy tud-e vissza­ad­ni, ami­kor azt a választ kapta, hogy tud, akkor azt kér­dez­te, hogy van-e pénz a kasszában.

Az eladó­nő innen­től fel­té­te­lez­te, hogy nem egy egy­sze­rű vásár­lás tör­té­nik, ezért inkább azt mond­ta, hogy nincs pénz, mert azt el szok­ták vinni. Erre a vád­lott hatá­ro­zot­tan azt mond­ta, hogy „fel a kezek­kel, ez egy rab­ló­tá­ma­dás!” Ezután pedig úgy foly­tat­ta, hogy nincs nála fegy­ver, de akkor is el fogja vinni azt, ami neki kell, és meg is mond­ta, hogy italt és dohányt akar.

Az eladó­nő­ben a férfi fenye­ge­tő kije­len­té­sei komoly félel­met kel­tet­tek, elő­ször meg­pró­bált vele nyu­godt hang­nem­ben beszél­ni és igye­ke­zett elté­rí­te­ni a cse­lek­mé­nyé­től, de a vád­lott közöl­te, hogy neki szük­sé­ges van ezek­re a ter­mé­kek­re, így a pult mögé benyúl­va, mint­egy 12.000 Ft érték­ben bort, dohány­ter­mé­ke­ket és sze­szes italt vett magá­hoz. Bepa­kol­ta a háti­zsák­já­ba és távozott.

A cse­lek­mény elkö­ve­té­se után, rövid idő­vel az eladó­nő által érte­sí­tett rend­őrök a vád­lot­tat elfog­ták, nála az elvitt dol­go­kat meg­ta­lál­ták és lefoglalták.

Az ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű vád­lott tekin­te­té­ben a kóros elme­ál­la­pot, mint bün­tet­he­tő­sé­get kizá­ró ok miatt indít­vá­nyoz­ta, hogy a járás­bí­ró­ság a vád­lot­tat az elle­ne emelt vád alól ment­se fel, azon­ban, mivel tar­ta­ni kell attól, hogy hason­ló cse­lek­ményt fog elkö­vet­ni, kény­szer­gyógy­ke­ze­lé­sét kell elrendelni.