Főoldal » Archív » A bordélyház fenntartásával elkövetett gyermekprostitúció kihasználása és gyermekpornográfia miatti vádemelésről

A Szom­bat­he­lyi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség bor­dély­ház fenn­tar­tá­sá­val elkö­ve­tett gyer­mek­pros­ti­tú­ció kihasz­ná­lá­sá­nak bűn­tet­te és gyer­mek­por­nog­rá­fia bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a nővel és tár­sá­val szem­ben, akik 2017 máju­sá­tól augusz­tu­sá­ig egy szom­bat­he­lyi lakás­ban, majd 2017 augusz­tus végé­től szep­tem­ber ele­jé­ig egy szé­kes­fe­hér­vá­ri lakás­ban tizen­nyolc év alat­ti lányok­kal végez­tet­tek pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­sé­get, továb­bá róluk por­nog­ráf fel­vé­te­le­ket készí­tett egyi­kük és azo­kat inter­ne­tes szex­hir­de­té­si olda­lak­ra feltette.

 A vád sze­rint a nő 2017 máju­sá­ban kibé­relt egy szom­bat­he­lyi, majd 2017. augusz­tu­sá­ban egy szé­kes­fe­hér­vá­ri lakást azért, hogy azok­ban foly­tas­sa­nak kis­ko­rú­ak pros­ti­tú­ci­ós tevékenységet.

A szom­bat­he­lyi lakás­ban 2017 május végé­től 2017 augusz­tus ele­jé­ig külön­bö­ző idő­sza­kok­ban össze­sen négy, a szé­kes­fe­hér­vá­ri lakás­ban 2017. augusz­tus végé­től 2017 szep­tem­ber ele­jé­ig két tizen­nyolc év alat­ti lány vég­zett sze­xu­á­lis tevékenységet.

A nő biz­to­sí­tot­ta a kis­ko­rú­ak szá­má­ra a tevé­keny­sé­gük foly­ta­tá­sá­hoz szük­sé­ges esz­kö­zö­ket és ő egyez­te­tett a „ven­dé­gek­kel” is, míg társa több­ször a sze­xu­á­lis tevé­keny­sé­get igény­be vevők házá­hoz, laká­sá­hoz szál­lí­tot­ta a kiskorúakat.

A sér­tet­tek­nek le kel­lett adni a pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­ség­ből szár­ma­zó bevé­te­lük felét, össze­sen 875.000 forin­tot a „madam­nak”.

A nő por­nog­ráf fel­vé­te­le­ket is készí­tett a kis­ko­rú­ak­ról a mobil­te­le­fon­já­val, és azo­kat inter­ne­tes szex­hir­de­té­si olda­lak­ra fel­töl­töt­te, őket pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­ség­re fel­kí­ná­ló hir­de­té­si szö­veg­gel együtt.

A Szom­bat­he­lyi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a vád­lot­tak­kal szem­ben bor­dély­ház fenn­tar­tá­sá­val elkö­ve­tett pros­ti­tú­ció kihasz­ná­lá­sá­nak bűn­tet­te, továb­bá I. r. vád­lot­tal szem­ben tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mé­lyek­ről por­nog­ráf fel­vé­tel nagy nyil­vá­nos­ság szá­má­ra hoz­zá­fér­he­tő­vé téte­lé­vel elkö­ve­tett gyer­mek­por­nog­rá­fia bűn­tet­te miatt emelt vádat, sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát, és a bűn­cse­lek­ménnyel szer­zett vagyon elkob­zá­sát indítványozva.