Főoldal » Archív » A börtönből csalt ki pénzt másoktól - vádat emeltek ellene

A Kör­men­di Járá­si Ügyész­ség üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat az ellen a jog­erős sza­bad­ság­vesz­té­sét töltő férfi ellen, aki táv­köz­lé­si cégek mun­ka­tár­sá­nak adta ki magát, és ország­szer­te tizen­há­rom sér­tet­tet tévesz­tett meg valót­lan tele­fon­hí­vá­sok­kal, 2017 októ­be­ré­től 2018 janu­ár­já­nak végéig.

A vád­irat sze­rint a vád­lott saját, vala­mint mások nevén nyil­ván­tar­tott SIM kár­tyák fel­hasz­ná­lá­sá­val fel­hív­ta a sér­tet­te­ket, akik­nek azt állí­tot­ta, hogy kisor­sol­ták őket egy nyereményjátékon.

A vád­lott a nye­re­mény kiuta­lá­sá­nak fel­té­te­le­ként hatá­roz­ta meg, hogy a sér­tet­tek meg­ha­tá­ro­zott össze­gű átuta­lást tel­je­sít­se­nek az álta­la meg­adott bank­szám­la­szám­ra, tele­fon­szá­mo­kat tölt­se­nek fel, illet­ve meg­ha­tá­ro­zott össze­ge­ket adja­nak fel pénz­kül­dő szol­gál­ta­tá­son keresztül.

Az egyes ese­tek­ben a sér­tet­tek 50.000 forint­tól 325.000 forin­tig ter­je­dő össze­get utal­tak illet­ve adtak fel, vala­mint alkal­man­ként 15.000 forint­tal töl­töt­ték fel a vád­lott által meg­je­lölt telefonszámokat.

A haszon­szer­zé­si cél­lal kicsalt össze­gek meg­szer­zé­sé­ben a vád­lott két társa segéd­ke­zett, akik tisz­tá­ban vol­tak azzal, hogy az uta­lá­so­kat inté­ző vád­lott bör­tön­ben van, ezért nem jut­ha­tott legá­lis jöve­de­lem­ként a rend­sze­re­sen érke­ző összegekhez.

A vád­lott össze­sen több, mint két mil­lió forint kárt oko­zott a csa­lárd telefonhívásokkal.

A Kör­men­di Járá­si Ügyész­ség a több­szö­rös vissza­eső vád­lot­tal szem­ben vég­re­haj­tan­dó fegy­ház­bün­te­tés, míg az elkö­ve­tés­hez segít­sé­get nyúj­tó tár­sa­i­val szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.