Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » A börtönből szervezték a ,,végrehajtós” csalásokat - vádemelés - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti II. és III. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt egy 6 fős bűn­szö­vet­ség tag­jai ellen, akik a vád sze­rint nem léte­ző vég­re­haj­tá­si eljá­rá­sok­ra hivat­koz­va csal­tak ki pénzt tele­fo­non a meg­té­vesz­tett sértettektől.

A vád­irat lénye­ge sze­rint a vád­lot­tak közül 4 férfi jog­erős sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sét töl­töt­te és néhány hóna­pig egy cel­lá­ban tar­tóz­ko­dott. Ezen idő alatt kita­lál­ták, hogy magu­kat bíró­sá­gi vég­re­haj­tó­nak kiad­va fog­nak csa­lá­sok útján pénz­hez jutni. Ennek érde­ké­ben isme­ret­le­ne­ket hív­tak fel tele­fo­non, akik­kel közöl­ték, hogy lejárt tar­to­zá­suk van, amely­ről azok nem tud­nak, mert nem vet­ték át az állí­tó­la­go­san erre vonat­ko­zó kül­de­mé­nye­ket. A sér­tet­te­ket ezután arra szó­lí­tot­ták fel, hogy a velük közölt – tény­le­ge­sen csak kita­lált – tar­to­zás össze­gét azon­nal utal­ják át, ellen­ke­ző eset­ben vég­re­haj­tók men­nek a laká­suk­ra, azért, hogy lefog­lal­ják az érték­tár­gya­i­kat. Volt, hogy a vád­lot­tak azt hazud­ták, rend­őrt kül­de­nek a sér­tett laká­sá­ra. A sér­tet­tek eset­le­ges kér­dé­se­it a tele­fo­ná­ló vád­lot­tak azzal hárí­tot­ták el, hogy nincs joguk rész­le­te­ket közöl­ni és a lezárt ira­to­kat fel­bon­ta­ni. A vád­lot­tak a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sé­hez mobil­te­le­fo­no­kat és SIM kár­tyá­kat sze­rez­tek, ame­lye­ket elrej­tet­tek, illet­ve idő­kö­zön­ként megsemmisítettek.

A fog­va­tar­tot­tak közül egy 36 éves férfi bevon­ta az elkö­ve­tés­be a sza­bad­lá­bon lévő élet­tár­sát és nagy­báty­ját is, akik folyó­szám­lá­kat nyi­tot­tak, az azok­ra érke­ző össze­ge­ket fel­vet­ték, vala­mint fel­töl­töt­ték a mobil­te­le­fo­nok egyenlegét.

A vád­lot­tak a 2019 júni­u­sa és 2020 októ­be­re között lebo­nyo­lí­tott csa­lárd tele­fon­hí­vá­sok­kal össze­sen több mint 2,5 mil­lió forin­tos kárt okoz­tak. Elő­for­dult olyan is, hogy ami­kor a sér­tett hossza­san kér­de­zett az álta­la nem ismert, állí­tó­la­gos tar­to­zá­sá­ról vagy okira­to­kat köve­telt, illet­ve meg­em­lí­tet­te a rend­őr­sé­get, a vád­lot­tak bon­tot­ták a vona­lat, így kár nem keletkezett.

A Buda­pes­ti II. és III. Kerü­le­ti Ügyész­ség a bűn­szö­vet­ség tag­ja­it több­rend­be­li üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­té­vel és vét­sé­gé­vel vádol­ja, elő­éle­tük miatt a 6 vád­lott­ból 5-öt több­szö­rös vagy külö­nös vissza­eső­ként. A kerü­le­ti ügyész­ség a 36 éves fér­fi­val szem­ben fegy­ház­bün­te­tés, tár­sa­i­val szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a vád­irat­ban, azzal, hogy a bün­te­tés vég­re­haj­tá­sá­nak fel­füg­gesz­té­sé­re egye­dül a bün­tet­len elő­éle­tű, és a leg­ki­sebb számú bűn­cse­lek­ménnyel, bűn­se­géd­ként vádolt nagy­bá­csi ese­té­ben lát lehe­tő­sé­get. Az ügyész­ség indít­vá­nya sze­rint a többi vád­lott­nál meg kell álla­pí­ta­ni azt is, hogy ese­tük­ben a fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsá­tás lehe­tő­sé­ge is kizárt. A vád­lot­tak közül 5-en jelen­leg más ügy­ben kisza­bott jog­erős sza­bad­ság­vesz­té­sü­ket tölti.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség fel­hív­ja a lakos­ság, külö­nö­sen az idős­ko­rú­ak figyel­mét arra, hogy ilyen típu­sú tele­fon­hí­vá­sok ese­tén gya­na­kod­ja­nak, igye­kez­ze­nek tisz­táz­ni, valós-e a hívás. Azon­nal ne utal­ja­nak pénzt, min­dig ellen­őriz­zék a lakó­he­lyük sze­rin­ti bíró­sá­gon, hogy folyik-e elle­nük vég­re­haj­tás. Kér­je­nek tele­fon­szá­mot vissza­hí­vás­hoz, jegyez­zék fel, milyen nevet mond a hívó, és ragasz­kod­ja­nak a sze­mé­lyes ügy­in­té­zés­hez az állí­tó­la­gos vég­re­haj­tói iro­dá­ban. Ha ezt a hívó fél eluta­sít­ja vagy egyéb gya­nús körül­mény merül fel, kése­de­lem nél­kül érte­sít­sék a rend­őr­sé­get a csa­lók sike­res elfo­gá­sa érdekében.