Főoldal » Archív » A Budapesti Nyomozó Ügyészség megszüntető határozatának indokai a Nemzeti Választási Iroda elnökét érintő ügyben

A Buda­pes­ti Nyo­mo­zó Ügyész­sé­gen bűn­pár­to­lás bűn­tet­té­re utaló fel­je­len­tés miatt folya­mat­ban volt fenti ügy alap­ját képez­te a Nem­ze­ti Válasz­tá­si Iroda (NVI) Buda­pest, V. kerü­le­ti szék­há­zá­nál 2016. feb­ru­ár 23-án tör­tént eset­tel kap­cso­lat­ban a Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányságon (BRFK) nép­sza­va­zás rend­je elle­ni bűn­tett miatt indult bünet­őel­já­rás. A BRFK ugyan­is az ez utób­bi ügy­ben foly­ta­tott nyo­mo­zás­tól külö­ní­tet­te el a Nyakó Ist­ván által bűn­pár­to­lás bűn­tet­té­nek gya­nú­ja miatt tett, a Nem­ze­ti Válasz­tá­si Iroda (NVI) veze­tő­jét érin­tő fel­je­len­tést.

A nyo­mo­zó ható­ság ezután a bűn­pár­to­lás miat­ti fel­je­len­tés­re vonat­ko­zó­an elkü­lö­ní­tett ügy ira­ta­it meg­küld­te - a bűn­cse­lek­mény miat­ti eljá­rás­ra hatás­kör­rel ren­del­ke­ző - Buda­pes­ti Nyo­mo­zó Ügyész­ség­re, a nép­sza­va­zás rend­je elle­ni bűn­tett miatt indult nyo­mo­zást pedig a nyo­mo­zó ható­ság (BRFK) meg­szün­tet­te.

A bűn­pár­to­lás bűn­tet­te miatt Nyakó Ist­ván által tett fel­je­len­tés lénye­ge az volt, hogy a hely­szín­re érke­ző rend­őrö­ket az NVI veze­tő­jé­nek uta­sí­tá­sá­ra küld­ték el, illet­ve nem kér­tek rend­őri intéz­ke­dést, továb­bá hagy­ták, hogy az őt a nép­sza­va­zá­si kez­de­mé­nye­zé­sé­ben aka­dá­lyo­zó sze­mé­lyek­nek a belép­te­tő rend­szer által rög­zí­tett ada­ta­it meg­sem­mi­sít­sék.

A Buda­pes­ti Nyo­mo­zó Ügyész­ség a bűn­pár­to­lás bűn­tet­te miatt tett fel­je­len­tést, illet­ve az elkü­lö­ní­tett eljá­rás ira­ta­it meg­vizs­gál­ta. Az ügyész­ség ezek alap­ján egy­részt meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy a bűn­pár­to­lás bűn­tet­té­nek meg­va­ló­su­lá­sa fogal­mi­lag kizárt, mivel a szó­ban lévő bűn­cse­lek­mény nyil­ván­va­ló elő­fel­té­te­le egy alap­bűn­cse­lek­mény meg­ál­la­pít­ha­tó­sá­ga, már­pe­dig a nyo­mo­zó ható­ság az alap­bűn­cse­lek­mény - nép­sza­va­zás rend­je elle­ni bűn­tett - miatt indult nyo­mo­zást a fent írtak sze­rint meg­szün­tet­te.

Más­fe­lől a ren­del­ke­zés­re álló ira­tok alap­ján tény­sze­rű­en meg­ál­la­pít­ha­tó, hogy az NVI veze­tő­je nem ren­del­ke­zik uta­sí­tá­si jog­gal a szol­gá­la­tot tel­je­sí­tő rend­őr jár­őrök felett, továb­bá a fel­je­len­tés­ben fog­lal­tak­kal szem­ben a belép­te­tő­rend­szer által rög­zí­tett ada­tok meg­sem­mi­sí­té­sé­re sem a fel­je­len­tett uta­sí­tá­sá­ra került sor, az ada­tok keze­lé­sét ugyan­is a biz­ton­sá­gi fel­ada­to­kat ellá­tó cég végez­te a vonat­ko­zó jog­sza­bá­lyi ren­del­ke­zé­sek­nek meg­fe­le­lő­en.

Mind­ezek­re figye­lem­mel a bűn­pár­to­lás bűn­tet­te tény­ál­lá­si ele­mek hiá­nyá­ban nem álla­pít­ha­tó meg, ezért a Buda­pes­ti Nyo­mo­zó Ügyész­ség a nyo­mo­zást meg­szün­tet­te.