Főoldal » Hírek » Nógrád Vármegyei Főügyészség » A bukósisak megmenthette volna a sértett életét- a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat egy 65 éves mis­kol­ci fér­fi­val szem­ben, aki egy pász­tói útke­resz­te­ző­dés­ben nem adta meg az elsőbb­sé­get egy elekt­ro­mos kerék­pár­ral köz­le­ke­dő idős fér­fi­nak, ezért elütöt­te őt.

A vád sze­rint a vád­lott 2019. decem­ber 18-án dél­előtt Pász­tó lakott terü­le­tén, a Fő úton vezet­te sze­mély­gép­ko­csi­ját a Csil­lag tér felé, ahol jobb­ra akart kanya­rod­ni. Az útke­resz­te­ző­dés előtt szá­má­ra „Elsőbb­ség­adás köte­le­ző” köz­úti jel­ző­táb­la volt elhelyezve.

Miköz­ben 30-35 km/h sebes­ség­gel haladt az útke­resz­te­ző­dés irá­nyá­ba, az Árpád úton neki bal­ról egy 91 éves férfi érke­zett a keresz­te­ző­dés tér­sé­gé­be egy elekt­ro­mos haj­tá­sú segédmotoros-kerékpárral, 18-22 km/h sebes­ség­gel, aki egye­ne­sen kívánt tovább halad­ni a város­köz­pont irányába.

A vád­lott a kellő körül­te­kin­tés elmu­lasz­tá­sa miatt nem ész­lel­te a sér­tet­tet, figyel­met­le­nül beha­ladt az útke­resz­te­ző­dé­sé­be, ahol 36-40 km/h sebes­ség­gel a sávja jobb szé­lén hala­dó segédmotoros-kerékpárnak ütkö­zött, ami­nek követ­ke­zé­ben a sér­tett az úttest­re esett, miköz­ben feje az asz­falt­nak csapódott.

A bal­eset­ben a sér­tett koponyacsont-törést és agy­sé­rü­lést szen­ve­dett, és kór­ház­ba szál­lí­tá­sát köve­tő­en 2019. decem­ber 26-án elhunyt.

A bal­eset oka az volt, hogy a sze­mély­gép­ko­csi veze­tő­je az „Elsőbb­ség­adás köte­le­ző” jel­ző­táb­la uta­sí­tá­sa elle­né­re nem adott elsőbb­sé­get a védett főút­vo­na­lon egye­ne­sen hala­dó és egye­ne­sen tovább halad­ni szán­dé­ko­zó jármű részé­re, de ha a sér­tett a bal­eset­kor bukó­si­sa­kot viselt volna, a halált ered­mé­nye­ző sérü­lé­sei nagy való­szí­nű­ség­gel nem követ­kez­tek volna be.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a gép­ko­csi­ve­ze­tő ellen a Pász­tói Járás­bí­ró­sá­gon. Ebben vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés és köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta, vala­mint indít­ványt tett arra, hogy a nyo­mo­zás során fel­me­rült 354.598 Ft bűn­ügyi költ­sé­get vád­lott fizes­se meg. A vád­lott jogo­sít­vá­nyát már a nyo­mo­zás során bevonták.