Főoldal » Hírek » A buszmegállót kereste, közben betört egy cipőboltba - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja elren­del­te annak a 25 éves buda­pes­ti fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki miköz­ben Balas­sa­gyar­ma­ton a busz­meg­ál­lót keres­te, betört egy cipőboltba. 

2022. janu­ár 5-én a férfi egy isme­rő­sé­vel érke­zett Balas­sa­gyar­mat­ra, majd az esti órák­ban úgy dön­tött, mégis haza­u­ta­zik. A város főut­cá­ján halad­va keres­te a busz­pá­lya­ud­vart, köz­ben egy útjá­ba eső büfé bódé­ját fel­tör­te, de innen nem tudott ellop­ni sem­mit. Egy cipő­bolt­hoz érve annak kira­kat­üve­gét betör­ve bemá­szott, és a kasszá­ból 41.000 forint kész­pénzt, vala­mint 195 eurót zsák­má­nyolt. Össze­ké­szí­tett néhány pár cipőt, tás­kát, talp­be­té­tet, aján­dék­utal­ványt, fény­ké­pe­ző­gé­pet és egyéb hasz­ná­la­ti tár­gya­kat is, de eköz­ben a kiér­ke­ző rend­őrök tet­ten érték.

A nyo­mo­zó ható­ság a fér­fit – aki beje­len­tett lak­cí­mén 2016 óta nem elér­he­tő, mun­ka­hellyel, rend­sze­res jöve­de­lem­mel nem ren­del­ke­zik és több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű, vala­mint a fővá­ros­ban jelen­leg is foly­nak elle­ne bün­te­tő­el­já­rá­sok – lopás bűn­tet­te elkö­ve­té­sé­vel gya­nú­sí­tot­ta meg.

A bűn­is­mét­lés meg­aka­dá­lyo­zá­sa érde­ké­ben az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta a férfi letar­tóz­ta­tá­sát, melyet a nyo­mo­zá­si bíró – a bűn­is­mét­lés meg­aka­dá­lyo­zá­sa érde­ké­ben – egy hónap­ra el is rendelt.

A dön­tés ellen a gya­nú­sí­tott és védő­je fel­leb­be­zést jelen­tett be, ezért az még nem végleges.